Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 5725/19

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2019-12-21
Miejsce zdarzenia: Wzgórze Dylewskie k/ Ostródy 53?32?64?N 19?56?56?E
Część opisowa: W dniu 21 grudnia 2019 roku o godz. 10:58 LMT z lądowiska w miejscowości Milewo na śmigłowcu typu Robinson R-22 Beta II o znakach rozpoznawczych A77-JRO wystartował właściciel śmigłowca po trasie Milewo - Wzgórze Dylewskie. Po około 45 minutach lotu wylądował na lądowisku w rejonie hotelu. Następnie około godziny 14:15 wystartował na trasę powrotną na lądowisko w Milewie. Podczas pobytu w hotelu warunki atmosferyczne zdecydowanie pogorszyły się, mimo to pilot postanowił wrócić do miejsca bazowania śmigłowca. W trakcie lotu prawdopodobnie z powodu złej pogody pilot postanowił wrócić do miejsca startu. Podczas powrotu śmigłowiec zderzył się z koroną drzew w terenie zalesionym w wyniku, którego doszło do zderzenia z ziemią. Śmigłowiec został zniszczony a pilot poniósł śmierć na miejscu. Pilot nie posiadał uprawnień do pilotowania w/w śmigłowca. Śmigłowiec nie figuruje w rejestrze statków powietrznych ULC.
Zalecenia:Brak