Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1573/20

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-07-01
Miejsce zdarzenia: Lotnisko Warszawa Babice (EPBC)
Część opisowa: W dniu 01.07.2020 r. w EPBC dla ucznia-pilota szkolącego się do licencji PPL(A) zaplanowano loty samodzielne po kręgu. Uczeń-pilot zapoznał się z warunkami meteorologicznymi oraz sytuacją nawigacyjną nad lotnisku EPBC, przyjął samolot i przystąpił do wykonywania planowanych lotów. Pierwszy lot uczeń-pilot wykonał z instruktorem (bez uwag), a następnie przystąpił do wykonywania kręgu samodzielnego. Start, lot po kręgu i podejście do lądowania uczeń-pilot wykonał bez uwag. Podczas lądowania w fazie przyziemienia samolot odbił się dwukrotnie od drogi startowej i przyziemił na przednie kółko, czego wynikiem było jego oderwanie i uszkodzenie śmigła. Samolot zatrzymał się przy bocznej krawędzi pasa startowego. Pilot opuścił samolot o własnych siłach i nie odniósł w wyniku wypadku żadnych obrażeń.
Zalecenia:Brak