Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1 6 9 3 / 2 0

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-07-09
Miejsce zdarzenia: Lądowisko Laszki k. Jarosławia EPJL
Część opisowa: W dniu 09.07.2020 r. na lądowisku w Laszkach k. Jarosławia odbywały się loty szkolne za wyciągarką na szybowcu SZD-50-3 Puchacz. O godzinie 20:22 LMT uczeń-pilot samodzielnie wystartował do swojego pierwszego w tym dniu lotu na zadanie SPL IV / ćwiczenie 5 według Programu Szkolenia Szybowcowego (loty doskonalące i kontrolne). Po prawidłowym starcie i przejściu na łagodne wznoszenie uczeń-pilot przeszedł na zbyt strome wznoszenie w wyniku czego przeciągnął szybowiec. Instruktor nadzorujący lot przez radio wydał uczniowi- pilotowi komendę ?Puchacz nie wyrywaj?. Szybowiec rozpoczął obrót autorotacyjny w lewo. Operator wyciągarki przerywał ciąg. Z nieodczepioną liną holowniczą w trakcie próby wyprowadzenia z początkowej fazy autorotacji szybowiec uderzył przodem kadłuba w płytę lądowiska i zatrzymał się obrócony o około 90° w lewo od kierunku startu. Świadkowie wypadku udzielili uczniowi-pilotowi pierwszej pomocy. Po przybyciu służb ratowniczych na miejsce zdarzenia uczeń-pilot z poważnymi obrażeniami ciała zosta
Zalecenia:Brak