Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1 6 2 0 / 2 0

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-07-05
Miejsce zdarzenia: Lądowisko Zator k. Wadowic
Część opisowa: W dniu 5 lipca 2020 r. na lądowisku Zator uczeń-pilot kontynuował szkolenie praktyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji UACP. O godzinie 8:33 LMT pod nadzorem instruktora uczeń-pilot pilotujący samolot ultralekki Aeroprakt A22 LS rozpoczął rozbieg do drugiego tego dnia samodzielnego lotu szkolnego po kręgu. W początkowej fazie rozbiegu samolot zaczął zbaczać w lewą stronę. Instruktor chcąc, aby uczeń-pilot skorygował kierunek rozbiegu podał komendę przez radio ?dodaj prawej nogi? jednak samolot kontynuował rozbieg odchylony od osi pasa startowego w lewo. W konsekwencji samolot wyjechał z pasa startowego na pole uprawne. Uczeń-pilot nie przerwał rozbiegu, samolot zderzył się z nierównością terenu i zatrzymał się. Uczeń-pilot samodzielnie opuścił kabinę samolotu. W związku z odczuwanym przez niego bólem kręgosłupa powiadomiono służby ratownicze, które przewiozły ucznia-pilota do szpitala. W trakcie zdarzenia samolot został poważnie uszkodzony.
Zalecenia:Brak