Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1 7 6 6 - 2 0

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-07-14
Miejsce zdarzenia: LOTNISKO BYDGOSZCZ (EPBY)
Część opisowa: W dniu 14 lipca 2020 roku załoga w składzie: pilot-instruktor oraz uczeń-pilot wykonywali lot szkolny w ramach szkolenia ME samolotem wielosilnikowym Tecnam P2006T o znakach rejestracyjnych SP-KEY. Start do strefy pilotażu z lotniska Bydgoszcz (EPBY) nastąpił o godz. 07:31 hrs UTC. Około godz. 08.10 hrs UTC samolot Tecnam P2006T, (SP-KEY) podchodził do lądowania na lotnisku Bydgoszcz (EPBY) na pas 08. Po zgłoszeniu pozycji na prostej otrzymał zezwolenie na lądowanie, a pilot poprosił o wykonanie ladowania z przyziemieniem (T&Go) lub niski przelot (Low Pass) i otrzymał zezwolenie z wieży kontroli lotów na niski przelot (LowPass). Po wykonanym LowPass samolot Tecnam P2006T, SP-KEY na małej prędkości (wg obserwacji kontrolera lotów) i z dużym kątem natarcia skrzydła wykonał odlot z kursem pasa bez wznoszenia. Po kilku sekundach i wyraźnych oznakach przeciągnięcia przy małej wysokości lotu samolot wykonał skręt na prawe skrzydło i zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia z ziemią samolot Tecnam P2006T, SP-KEY ule
Zalecenia:Brak