Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2362/20

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-08-13
Miejsce zdarzenia: Rzeka Wisła, okolice m. Sady
Część opisowa: W dniu 13 sierpnia 2020 r. został zaplanowany lot zapoznawczy z kandydatką (dalej zwaną pasażerką) do szkolenia lotniczego na śmigłowcu R 44 w celu zademonstrowania jej możliwości lotnych śmigłowca. O godzinie 13: 15 nastąpił start z lotniska EPMO do strefy pilotażu po północnej stronie lotniska EPMO. W strefie pilot zademonstrował pasażerce możliwości lotne śmigłowca wykonując przy tym lot na małej wysokości z demonstracją lądowania w terenie przygodnym. Na wysokości około 1300 ft. Pilot pozwolił pasażerce potrzymać stery śmigłowca. Pasażerka zdecydowała się potrzymać jedynie drążek sterowy bez dotykania dźwigni skoku i mocy jak również steru kierunku. Trwało to kilka minut. Instruktor w tym czasie cały czas trzymał ręce blisko drążka sterowego i w miarę potrzeb korygował położenie śmigłowca. Po powrocie do FATO EPMO pilot wykonał lot na południe od EPMO w rejon rzeki Narwi wpływającej do rzeki Wisły. Lecąc w kierunku zachodnim, po przelocie mostu nad rzeką Wisłą rozpoczął zniżanie, które zakończyło się zder
Zalecenia:Brak