Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2021/3056

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2021-08-19
Miejsce zdarzenia: Lotnisko Modlin (EPMO)
Część opisowa: W dniu 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 16:251 załoga w składzie pilot-instruktor i pilot-uczeń wykonali przelot z lotniska Babice (EPBC) na lotnisko Modlin (EPMO) w celu wykonania lotów szkolnych w ramach szkolenia do uprawnienia na samoloty wielosilnikowe ? MEP(L). Szkolenie odbywało się zgodnie z zatwierdzonym przez ULC programem szkolenia do uprawnienia na samoloty wielosilnikowe MEP(L). Załoga wykonała 11 kręgów nadlotniskowych, które przebiegały bez następstw. W trakcie 12 lotu, po lądowaniu załoga zatrzymała samolot na pasie i po około 2 minutach wykonała ponowny start. W trakcie wznoszenia, na wysokości 500 ft, instruktor zasymulował awarię zespołu napędowego po starcie. Uczeń-pilot zabezpieczył prędkość samolotu pochylając maskę i wykonał lądowanie na wprost na pasie 26. Samolot przyziemił z dużą prędkością opadania w wyniku czego doszło do poważnych uszkodzeń samolotu.
Zalecenia:Brak