Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2021/3542

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2021-09-10
Miejsce zdarzenia: Gliwice (EPGL)
Część opisowa: Dnia 10 września 2021 roku na lotnisku w Gliwicach odbywały się skoki spadochronowe. W 11 wylocie (między innymi) brało udział dwóch skoczków wykonujących skoki w kombinezonach typu Wingsuit. Na wysokości około 4200 m (wysokości podane w raporcie są AGL) opuścili oni pokład samolotu (jako ostatni z grupy skoczków), a następnie wykonali lot parą (w niewielkiej odległości od siebie). Po rozejściu się na wysokości około 1500 m otworzyli spadochrony w odległości około 2 km na południowy ? zachód od lotniska i kontynuowali lot na otwartych czaszach w kierunku lotniska. Po przeleceniu około 1600 m z wiatrem, około godziny 13:40 LMT, kiedy jeden z nich znajdował się na wysokości około 150 m, jego spadochron rozpoczął łagodny zakręt w prawo z którego przeszedł w stromą spiralę i zderzył się z ziemią. (rys. 1). Skoczek poniósł śmierć na miejscu zderzenia.
Zalecenia:Brak