Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
 • Rozporządzenie 2018_1139  - w załączniku (ROZPORZĄDZENIE  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2018/1139  z dnia 4 lipca 2018 r.  w  sprawie  wspólnych  zasad  w  dziedzinie  lotnictwa  cywilnego  i  utworzenia  Agencji  Unii  Europejskiej  ds.  Bezpieczeństwa  Lotniczego  oraz  zmieniające  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady (WE) nr 2111/2005,  (WE) nr 1008/2008,  (UE) nr 996/2010,  (UE) nr 376/2014  i  dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2014/30/UE  i  2014/53/UE,  a  także  uchylające  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  552/2004  i  (WE)  nr  216/2008  i rozporządzenie  Rady (EWG) nr 3922/91);
  Pobierz

 • PRAWO LOTNICZE Dz.U. 2002 Nr 130, poz. 1112 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1183, Data uchwalenia:2002-07-03 Opublikowano: 2018-06-20 Wejście w życie: 2018-06-20  Wersja aktu: od 2018-09-04
  Pobierz

 • KONWENCJA O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.(Dz. U. z dnia 26 czerwca 1959 r.)
  Pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie wypadków i incydentów lotniczych. Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz.696, z późn. zm.3)
  Pobierz

 • ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i upoważnienia dla osób korzystających z uprawnieńczłonka Komisji
  Pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1018 z dnia 29 czerwca 2015 r. ustanawiające wykaz klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014
  Pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007
  Pobierz
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/W0
  Pobierz 
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1018 z dnia 29 czerwca 2015 r. ustanawiające wykaz klasyfikujący zdarzenia w lotnictwie cywilnym, które muszą być zgłaszane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014
  Pobierz 
 • Zarządzenie Ministar infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 kwietnia 2015 r.w sprawie regulaminu działania Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych
  Pobierz
 • ICAO Międzynarodowe normy i zalecane praktyki, Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych
  Pobierz