Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 1574/20

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2020-07-01
Miejsce zdarzenia: Lotnisko Warszawa Babice (EPBC)
Część opisowa: W dniu 01.07.2020 r. pilot zaplanował lot po trasie EPBC-EPRU. Po wykonaniu przeglądu samolotu i analizie materiałów meteorologicznych pilot uruchomił silnik samolotu i pokołował do pasa trawiastego (kierunek 28) w celu wykonania startu i lotu po trasie. Pas betonowy 28 był w tym momencie zablokowany przez inny samolot. Podczas startu po osiągnięciu prędkości około 55 Kt samolot zaczął gwałtownie skręcać w prawo. Pilot wcisnął lewy pedał sterownicy nożnej i samolot rozpoczął skręt w lewo przemieszczając się z trawersem Po chwili urwane zostało koło przednie i uszkodzone śmigło. Samolot dalej przemieszczając się z trawersem wyłamał golenie podwozia głównego (jedną w kierunku kadłuba, drugą w kierunku przeciwnym). Samolot skończył dobieg na kadłubie. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.
Zalecenia:Brak