Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2021/0572

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2021-03-23
Miejsce zdarzenia: Lotnisko Gdańsk (EPGD)
Część opisowa: W dniu 23 marca 2021 r. pilot samolotu VULCANAIR P68, SP-FPM, w godzinach porannych wykonał lot fotogrametryczny nad morzem Bałtyckim na północ od miejscowości Jastarnia, a następnie miał wykonać lot powrotny do bazy operacyjnej, na lotnisko Rzeszów (EPRZ). Po przylocie z lotu fotogrametrycznego na lotnisko Gdańsk (EPGD), samolot został zaparkowany na płaszczyźnie postojowej numer 1 na stanowisku 1. W związku z planowanym powrotem do bazy operacyjnej, pilot złożył plan lotu i powrócił do samolotu. Oczekując na decyzję z biura operacyjnego wykonał przegląd samolotu, sprawdził stan paliwa i oleju oraz zabezpieczenie samolotu na stanowisku postojowym, między innymi sprawdził umieszczenie podstawek pod przednim podwoziem. Oczekiwanie na decyzję trwało około 40 minut i pilot w tym czasie przebywał w kabinie samolotu. Po tym czasie otrzymał decyzję, że ma sam wracać do Rzeszowa. Pilot wykonał procedurę przedstartową w kabinie samolotu, uruchomił silniki, sprawdził parametry pracy silników i instalacji pokładowych
Zalecenia:Brak