Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2022/2076

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2022-05-06
Miejsce zdarzenia: Chojna
Część opisowa: W dniu 6 maja 2022 r. o godz.13:09 UTC załoga samolotu Tecnam P2008?JC podczas lotu po kręgu (7 krąg w rejonie lądowiska Chojna) na wysokości 1000 ft AGL zauważyła zwiększone opory w układzie sterowania sterem wysokości. Aby wychylić ster wysokości pilot musiał użyć większej siły niż normalnie. Instruktor natychmiast przejął stery i podjął decyzję o lądowaniu na pasie lądowiska. Pilot rozpoczął zniżanie z małą prędkością, tak aby zmniejszyć siłę działającą na ster wysokości. Na prostej do pasa RWY 27, około 10 sekund przed przyziemieniem instruktor stwierdził jeszcze większy opór układu sterowania wskazujący na jego całkowitą blokadę i był zmuszony do lądowania z użyciem trymera. Lądowanie odbyło się bez następstw. Podczas przeglądu samolotu po locie wykryto urwanie lewej i uszkodzenie prawej śruby mocowania zawiasów poziomego usterzenia płytowego.
Zalecenia: Zalecenie