Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2022/3820

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2022-02-15
Miejsce zdarzenia: Rapy Dylańskie
Część opisowa: Dnia 15 lipca 2022 r. z lotniska w Zamościu (EPZA) Do przelotu szybowcowego wystartował licencjonowany pilot na szybowcu SZD-51 Junior. Po około 3 godz. lotu, kiedy szybowiec znalazł się na wysokości około 280 m (podane w raporcie wysokości są AGL) nad lasem szybowiec wleciał w słabe noszenie (1 m/s), jednak po wykonaniu okrążenia pilot nie próbował go wycentrować, lecz wykonał przeskok pod chmurę CU, gdzie spodziewał się znaleźć lepsze noszenie. Na wysokości około 120 m wykonał okrążenie, jednak nie znalazł komina termicznego i musiał lądować w terenie przygodnym. Pilot wykonał lądowanie z tylnym wiatrem, który wiał z prędkością 27 km/h. Na prostej do lądowania wg zapisu GPS szybowiec względem ziemi leciał z prędkością około 130 km/h. Przyziemienie miało miejsce poza połową pola. Szybowiec na końcu pola wtoczył się do lasu i zderzył się z drzewem. W trakcie zdarzenia pilot nie odniósł żadnych obrażeń ciała. W wyniku zderzenia szybowiec został poważnie uszkodzony.
Zalecenia:Brak