Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2022/5425

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2022-09-14
Miejsce zdarzenia: Pruszcz Gdański
Część opisowa: Dnia 14 września 2022 r. na lotnisku w Pruszczu Gdańskim (EPPR) odbywały się loty szybowcowe. Instruktor ? pilot zaplanował, między innymi, loty z uczniem ? pilotem w/g ćwiczenia SPL/I-5 (loty na małej prędkości, przeciągnięcia, rozpoznanie korkociągu i zapobieganie wejściu w korkociąg). O godzinie 17:11 (LMT) zespół samolot/szybowiec wystartował do drugiego lotu na naukę wyprowadzania z korkociągu. Według oświadczenia instruktora, po wyczepieniu na wysokości około 700 m nad ziemią (AGL) załoga rozpoczęła wykonanie ćwiczenia. Z pierwszego korkociągu uczeń wyprowadził szybowiec na wysokości 600 ? 550 m. Ponieważ wyprowadzenie nie było prawidłowe, instruktor przekazał uczniowi uwagi i ponownie wprowadził szybowiec w korkociąg w lewo. Po chwili dał uczniowi polecenie, aby ten wyprowadzał. Uczeń stwierdził, że próbuje, ale szybowiec nie chce się zatrzymać. Instruktor przejął sterowanie. Po nieudanych próbach wyprowadzenia, kiedy na wysokości około 300 m miał dać komendę do skoku, szybowiec przestał się obracać
Zalecenia:Brak