Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Raport wstępny nr 2022/6240

Raport jest dokumentem prezentującym stanowisko Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące okoliczności zdarzenia lotniczego, jego przyczyn i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które zostało sporządzone na podstawie informacji znanych w dniu jego sporządzenia. Proces badania zdarzenia lotniczego nie może być traktowany jako ostatecznie zakończony. Badanie może zostać wznowione w razie ujawnienia nowych informacji lub zastosowania nowych technik badawczych, które mogą mieć wpływ na inne, niż zawarte w raporcie, sformułowanie przyczyn, okoliczności i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Badanie zdarzeń lotniczych przeprowadzone jest jedynie w celach profilaktycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i krajowego. Badanie zostało przeprowadzone bez konieczności stosowania prawnej procedury dowodowej, obowiązującej w postępowaniach innych organów zobowiązywanych do podejmowania działań w związku z zaistnieniem zdarzenia lotniczego. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności. Sformułowania zawarte w raporcie, w związku z art. 5 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im […] oraz art. 134 ustawy - Prawo lotnicze, nie mogą być traktowane jako wskazanie winnych lub odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W związku z powyższym wszelkie formy wykorzystania raportu do celów innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. Raport został sporządzony w języku polskim. Inne wersje językowe mogą być przygotowywane jedynie w celach informacyjnych.

Data zdarzenia: 2022-10-22
Miejsce zdarzenia: EPRU (Rudniki k/Częstochowy)
Część opisowa: W dniu 23 października 2022 r., ok. godz. 10.001, rozpoczęto na lotnisku Rudniki k/Częstochowy loty szybowcowe, które początkowo odbywały się za wyciągarką. Po ok. 1,5 godz. rozpoczęto przygotowania do lotów szybowcem akrobacyjnym MDM-1 ?Fox?, z wykorzystaniem samolotu holującego. Celem była realizacja programu szkolenia do uprawnienia ?akrobacja?. Do holowania wykorzystywano samolot WT-9 ?Dynamic?, użyczony lokalnemu aeroklubowi przez właściciela. Po wykonaniu przeglądu przedlotowego pilot uruchomił silnik i zgłaszając drogą radiową ?kołowanie?, przemieścił samolot do kwadratu szybowcowego. Tam wykonał próbę silnika, stwierdzając (cytat) ?wszystkie parametry w normie?. Zadaniem pilota samolotu było wyholowanie szybowca na wysokość 1200 m AGL (nad poziom terenu), do strefy akrobacji, po północnej stronie lotniska. Po wyczepieniu załoga szybowca miała rozpoczynać program, a samolot miał się zniżać poza strefą akrobacji. O godz. 11:22 wykonano pierwsze holowanie szybowca z załogą dwuosobową ? w kabinie zna
Zalecenia:Brak