Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z informacji o zdarzeniu nr 3243/19

Treść zalecenia: Zalecenia dotyczące Bezpieczeństwa do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w celu nałożenia obowiązku na organizatorów skoków spadochronowych organizowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych otwartych, jezior o ?znacznej? szerokości lub długości (głębokość >l,5m) i rzek o ?znacznej? szerokości (głębokość >l,5m) nałożyć obowiązek przeanalizowania warunków terenowych w stosunku do rodzaju wykonywanych skoków i parametrów stosowanych spadochronów, oceny ryzyka dotyczącego wszelkich przeszkód terenowych (nie tylko zbiorników wodnych), doboru odpowiednich środków zabezpieczających ze wskazaniem odpowiedzialności za ich stosowanie i na tej podstawie opracowania Regulaminu zawierającego wszystkie powyższe informacje wraz ze wzorami druków (m.in. oświadczania uczestników o przeszkoleniu, przejęciu odpowiedzialności przy niestosowaniu zabezpieczeń) i dokumentami odniesienia (m.in. ?Analiza i ocena ryzyka przeszkód terenowych?, planem Lotniska/Lądowiska i terenów przyległych). Opracowanie musi być spójne z Instrukcją Operacyjna Lotniska. ?Niebezpieczne? sąsiedztwo ?niebezpiecznego? zbiornika wodnego to odległość do planowanego miejsca lądowania mniejsza niż zasięg spadochronu przy jego otwarciu na? wysokości 700m w warunkach bezwietrznych. ?Znaczny? rozmiar jeziora i ?znaczna? szerokość rzeki jest wtedy gdy taki wymiar jest większy od połowy zasięgu spadochronu w warunkach bezwietrznych. Aktualnie stosowane spadochrony to ?latające skrzydło? czyli spadochrony o bardzo dobrej sterowalności i prędkości postępowej niemniejszej niż 6 m/s pozwalają swobodnie ominąć przeszkody terenowe. Taka pogłębiona analiza bezpieczeństwa pozwoli na uwzględnienie różnorodnych uwarunkowań typowych dla poszczególnych dyscyplin sportu spadochronowego (np. wingsuity, canopy formation, tracki, celność lądowania, swooping). Na początku każdego sezonu Regulamin i przeszkolenie powinny być aktualizowane, a oświadczenia podpisywane. Organizator skoków powinien uwzględnić w swoich dokumentach dobór środków zabezpieczenia adekwatnie do wniosków z analizy bezpieczeństwa terenu przyległego: 1. przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa dla tej lokalizacji każdej osoby przed wykonaniem skoków w danym roku w tej lokalizacji; omówienie: procedury lądowania w wodzie, metody poprawienia doskonałości spadochronu, zjawiska bryzy i innych zjawisk typowych dla danej lokalizacji - Zawsze 2. opracowania regulaminu dla danej lokalizacji - Zawsze 3. Wyrzucanie skoczków wzdłuż linii brzegowej (lub krawędzi innej przeszkody trenowej znacznych rozmiarów) z zastosowaniem off-setu w przypadku silnego wiatru zamiast prostopadle do linii brzegowej (lub krawędzi innej przeszkody trenowej znacznych rozmiarów) - Dotyczy lokalizacji ?niebezpiecznych? zbiorników wodnych w ?niebezpiecznym? sąsiedztwie 4. zapewnienie kamizelek, o których musi być mowa z Regulaminie. Każda odmowa użycia kamizelki przez skoczka musi być przekazana Organizatorowi na piśmie. Dotyczy lokalizacji ?niebezpiecznych? zbiorników wodnych w ?niebezpiecznym? sąsiedztwie 5. W przypadku użycia pasa dociążającego musi on mieć klamrę na wierzchu. W takim przypadku kamizelka jest obowiązkowa bezwarunkowo. Dotyczy lokalizacji ?niebezpiecznych? zbiorników wodnych w ?niebezpiecznym? sąsiedztwie 6. Zastosowanie wyżej wymienionych środków bezpieczeństwa dobranych na podstawie analizy warunków terenowych i rodzaju skoków na tyle obniża ryzyko utonięcia, że wystarczające są warunki jak poniżej: zapewnienie zabezpieczenia ratunkowego na wodzie z czasem dopłynięcia nie dłuższym niż 10 minut. Dotyczy lokalizacji ?niebezpiecznych? zbiorników wodnych w ?niebezpiecznym? sąsiedztwie. Instrukcje Operacyjne Lotnisk powinny wskazywać wszystkie przeszkody i niebezpieczeństwa terenowe i jednoznacznie regulować odpowiedzialność za dobór środków zabezpieczających i powoływanie kierownika lotów/skoków np. cedować na organizatora skoków. Obowiązek przeanalizowania uwarunkowań każdej lokalizacji przez dwie strony tj. Zarządcę Lotniska jak i przez Organizatora skoków wraz z opracowaniem ?Analizy i oceny ryzyka przeszkód terenowych? pozwoli skutecznie uszczelnić aktualnie obowiązujące procedury i zapobiec w przyszłości podobnym wypadkom lotniczym.
Data zdarzenia: 2019-08-05