Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z informacji o zdarzeniu nr 2020/2397

Treść zalecenia: Zalecenie 2022/2397/1 - dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: Ważnym elementem badania jest sprawdzenie prawidłowości obsługi technicznej statku powietrznego przed zdarzeniem. W trakcie badania wypadku 2020/2397 PKBWL nie miała możliwości zapoznać się z dokumentacją dotyczącą czynności obsługowych wykonanych na samolocie po 100 godz. lotu, ponieważ dokumenty prawdopodobnie znajdowały się na pokładzie SP i uległy spaleniu. W związku z powyższym PKBWL proponuje, aby Prezes ULC dokonał zmiany przepisów w ten sposób, aby dokumenty wymagane na pokładzie statku powietrznego podczas lotu nie były zintegrowane z dokumentami dotyczącymi zdatności do lotu, które powinny być przechowywane na ziemi. Zapobiegnie to zniszczeniu dokumentów dotyczącymi zdatności do lotu po zaistnieniu wypadku. Zalecenie 2022/2397/2 dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: W trakcie badania wypadku 2020/2397 PKBWL stwierdziła, że samolot, który uległ wypadkowi został wpisany do Ewidencji Statków Powietrznych w kategorii K6-E, jako samolot eksperymentalny i w związku z tym powinien być wykorzystywany tylko do celów badawczych, eksperymentalnych lub naukowych. Samolot, który uległ wypadkowi był wykorzystywany przez prywatnego właściciela do lotów prywatnych. Aby zapobiec takim przypadkom w przyszłości, PKBWL proponuje, aby Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ramach kontroli prowadzonych zgodnie z art. 27 ustawy Prawo lotnicze sprawdzał, czy statki powietrzne wpisane do ewidencji w kategorii K6E (eksperymentalna) są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi ograniczeniami.
Data zdarzenia: 2020-08-15