Raporty Końcowe stanowią podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji w sprawie podjęcia działań profilaktycznych.
Tabela zawiera informacje w oparciu o prowadzony przez Państwową Komisje Badania Wypadków Lotniczych rejestr. Znaleźć tu można informacje o rodzaju zdarzenia, dacie, miejscu oraz rodzaju i typie statku powietrznego

...

Najnowsze informacje
„Laser to nie zabawka” – rusza ogólnopolska kampania społeczna Urzędu Lotnictwa Cywilnego przeciw oślepianiu pilotów laserem
Zalecenie z informacji o zdarzeniu nr 2020/1555

Treść zalecenia: Zalecenie 2020/1555/1 Podczas badania ujawniono, że urządzenie latające Phoenix UH-22 o znakach rozpoznawczych SP-HBOG zostało wpisane do ewidencji, prowadzonej przez ULC, bez należycie przeprowadzonej oceny jego zdatności do lotu. Ponieważ przypadki takie mogą dotyczyć także innych urządzeń latających, aby wykluczyć nieprawidłowości w ww. zakresie PKBWL zaleca Prezesowi ULC przeprowadzić analizę i przygotować projekt zmiany przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (z późn. zm.) związanych z: ? wpisywaniem urządzeń latających do ewidencji prowadzonej przez ULC, uwzględniając wprowadzenie w tych przepisach wymogu przedłożenia wraz z pierwszą oceną zdatności wykonaną przed pierwszym lotem statku powietrznego, oceny technicznej projektu statku powietrznego przeprowadzonej przez podmioty wykonujące taką ocenę, o których mowa w rozporządzeniu wyłączającym (tzw. podmioty zatwierdzające); ? określeniem kryteriów i wymagań dotyczących konstrukcji amatorskich i eksperymentalnych oraz oceną ich spełnienia przez podmioty zatwierdzające. Zalecenie 2020/1555/2 Podczas badania ujawniono, że śmigłowiec Phoenix UH-22 o znakach rozpoznawczych SP HBOG został zakwalifikowany do kategorii K6E (kategoria eksperymentalna), w podkategorii UL-H (ultra lekki śmigłowiec) z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1568), ponieważ jego przeróbki nie miały związku z celami badawczymi, eksperymentalnymi albo naukowymi, lecz ich celem było zmniejszenie masy certyfikowanego śmigłowca w celu umożliwienia jego zakwalifikowania jako urządzenie latające. Ponieważ przypadki takie mogą dotyczyć także innych urządzeń latających, aby wykluczyć nieprawidłowości w ww. zakresie PKBWL zaleca Prezesowi ULC w ramach kontroli użytkowników urządzeń latających, prowadzonych zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (z późn. zm.) zwrócić szczególną uwagę na statki powietrzne wpisane do ewidencji w kategorii K6E (eksperymentalna), czy spełniają kryteria, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji statków powietrznych. Zalecenie 2020/1555/3 W trakcie badania ujawniono, że istnieją przypadki niewłaściwej interpretacji przepisów dotyczących budowy urządzeń latających i modyfikacji statków powietrznych. Aby wykluczyć pomyłki i błędy w tym zakresie w celu ujednolicenia interpretacji przepisów, PKBWL zaleca Prezesowi ULC opracowanie wytycznych dla producentów i budowniczych urządzeń latających w zakresie budowy i modyfikacji statków powietrznych oraz przeprowadzenie seminarium, podczas którego zostanie jednoznacznie wyjaśnione: ? kto jest producentem albo budowniczym statku powietrznego; oraz ? że budowa nowych urządzeń na bazie certyfikowanych statków powietrznych jest niezgodna zarówno z przepisami krajowymi jak i przepisami Unii Europejskiej.
Data zdarzenia: 2020-06-30