Jak działamy

Zgłoszenie

Każdego roku otrzymujemy tysiące zgłoszeń o zdarzeniach lotniczych. Z tych zgłoszeń każdy wypadek i poważny incydent dotyczący statku powietrznego objętego obowiązkiem wpisu do rejestru cywilnych statków powietrznych podlega badaniu przez PKBWL, a badanie incydentów może być prowadzone przez zainteresowane podmioty pod nadzorem PKBWL.

O wszystkich sposobach zgłoszenia zdarzenia lotniczego informujemy w zakładce Zgłaszanie zdarzeń.

Działanie na miejscu zdarzenia – pierwsze godziny/dni

W zależności od rodzaju statku powietrznego, ofiar, uszkodzenia statku powietrznego, itd. na miejsce zdarzenia udaje się zespół wyjazdowy (dyżurny) PKBWL, ekspert lub w przypadku zdarzeń mniejszej wagi, uzyskujemy niezbędne informacje od policji, straży pożarnej lub innych służb obecnych na miejscu zdarzenia.

W każdym przypadku celem Komisji na tym etapie jest uzyskanie dostępnych informacji od służb będących na miejscu zdarzenia, zapewnienie ochrony miejsca zdarzenia, dokonanie wstępnych oględzin, zebranie dowodów, wykonanie dokumentacji fotograficznej, przesłuchanie świadków lub przynajmniej uzyskanie ich danych kontaktowych.

Co istotne, podczas prowadzenia badania członkowie PKBWL mają natychmiastowy i nieograniczony dostęp do miejsca wypadku, statku powietrznego, jego części, zawartości i dokumentów a także wyników badań przeprowadzonych przez inne organizacje.

Działania organizacyjne

Równolegle z działaniami na miejscu zdarzenia prowadzone są działania organizacyjne, takie jak powiadamianie zainteresowanych służb i organizacji krajowych, powiadamianie organów ds. badania zdarzeń lotniczych zainteresowanych Państw, takich jak Państwo Rejestracji, Operatora, Projektanta i/lub Producenta (zgodnie Załącznikiem 13 ICAO – Rozdział 4).

Po podjęciu decyzji o badaniu zdarzenia przez PKBWL, niezwłocznie wyznaczana jest osoba nadzorująca badanie (IIC) i w razie potrzeby, członkowie zespołu badawczego.

W razie zaistnienia dużego wypadku, kiedy działania na miejscu zdarzenia będą trwały przez dłuższy czas, potrzebna będzie dodatkowa infrastruktura i wyposażenie, np. namioty, śmigłowce i ciężki sprzęt do podnoszenia i przemieszczania, wykrywacze metalu i sprzęt łączności. W takim przypadku PKBWL będzie wspierana przez inne organizacje, w tym przedsiębiorstwa prywatne, z którymi zostały zawarte stosowne porozumienia.

PKBWL posiada również możliwość zwrócenia się do organu badania wypadków lotniczych innego państwa, w celu uzyskania pomocy w badaniu, jeżeli byłoby to uzasadnione potrzebami badania. 

Prowadzenie badania

Badanie zdarzenia lotniczego przez PKBWL jest procesem technicznym i obejmuje gromadzenie i analizę dowodów w celu ustalenia przyczyn zdarzenia i w stosownych przypadkach, wydanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. PKBWL opracowała szereg szczegółowych procedur i list kontrolnych obejmujących poszczególne fazy badania, od organizacji i planowania, poprzez działania na miejscu zdarzenia, analizy, pisanie raportów i ich rozpowszechnianie.

Czynności na miejscu zdarzenia są tylko początkiem procesu badawczego. Kolejne czynności to m.in.: zgromadzenie i zabezpieczenie dokumentów dotyczących statku powietrznego i załogi, działania służb kontroli ruchu lotniczego, a także analiza warunków meteorologicznych w rejonie zdarzenia, akcji poszukiwawczo-ratowniczej, działań ewakuacyjnych, gaszenia pożaru, itp.

Jeżeli w badanym zdarzeniu występują rejestratory pokładowe lub inne urządzenia rejestrujące (FDR, CVR lub inne urządzenia zapisujące), PKBWL niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do odzyskania urządzeń i odczytu ich zapisów. Odczytu dokonuje się w odpowiednich warunkach najszybciej jak to możliwe, z uwzględnieniem zasad ochrony danych wrażliwych.

Ponadto prowadzone są specjalistyczne badania części i zespołów statku powietrznego, których niewłaściwe działanie mogło przyczynić się do zaistnienia wypadku lub incydentu.

W PKBWL może zwrócić się o pomoc do innych państw oraz władz i organizacji lokalnych, w tym policji i organów sądowych.

W uzasadnionych przypadkach PKBWL korzysta z ekspertyz i opinii przygotowywanych na jej zlecenie przez wyspecjalizowane podmioty lub ekspertów. 
W miarę gromadzenia i analizowania kolejnych dowodów (informacje faktograficzne), możliwe są kolejne przesłuchania świadków.

Analiza danych i informacji

Zgromadzona dokumentacja i wyniki przeprowadzonych ekspertyz poddawane są analizie przez zespół badawczy w celu ustalenia przyczyn wypadku lub incydentu.

W stosownych przypadkach, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów lub uzasadnione jest względami bezpieczeństwa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o zaistnieniu wypadku lub incydentu lotniczego, PKBWL opracowuje i publikuje raport wstępny oraz przesyła go do odpowiednich adresatów.

Faza analizy zdarzenia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od złożoności badania. PKBWL na dowolnym etapie badania może wydać zainteresowanym podmiotom zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które dotyczą konieczności podjęcia działań prewencyjnych, zmierzających do uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Konsultacje

Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji faktograficznych, IIC opracowuje projekt raportu końcowego zawierający oprócz faktów, analizę i wnioski końcowe, a także, jeżeli to możliwe, przyczyny zdarzenia i czynniki, które się przyczyniły do jego zaistnienia. W uzasadnionych przypadkach wydajemy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Projekt raportu przechodzi przez kilka etapów wewnętrznej weryfikacji w PKBWL. Następnie poufny projekt raportu końcowego przekazywany jest do zainteresowanych podmiotów krajowych i państw z prośbą o ich rzeczowe i merytoryczne uwagi, które powinny zostać przesłane w ciągu 60 dni, chyba, że uzgodnione zostało przedłużenie tego terminu.

Jeżeli uwagi zostają przyjęte, projekt raportu końcowego jest odpowiednio zmieniany. Jeżeli PKBWL nie zgadza się z uwagami w części lub w całości, to uwagi są załączane do dokumentacji zdarzenia, która nie jest publikowana.

Jeżeli niezaakceptowane uwagi pochodzą od państwa, to na jego żądanie są dołączane do raportu końcowego.

Publikacja raportu końcowego

Po opracowaniu końcowej wersji raportu końcowego jest on przesyłany do zainteresowanych podmiotów, organizacji i państw oraz publikowany na stronie internetowej PKBWL. Jeżeli ofiary wypadku lotniczego lub ich rodziny wyraziły takie życzenie, PKBWL przesyła im raport końcowy przed jego publikacją.

Jeżeli nie jest możliwe opublikowanie raportu końcowego w ciągu dwunastu miesięcy od zaistnienie zdarzenia, to PKBWL wydaje oświadczenie tymczasowe w każdą rocznicę zdarzenia, informując o postępach w badaniu i o wszelkich istotnych kwestiach bezpieczeństwa.

Raporty końcowe PKBWL są nieodpłatnie publikowane na naszej stronie internetowej.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Jak już wspomniano zarówno w trakcie badania, jak i po publikacji raportu końcowego PKBWL może wydać zainteresowanym podmiotom zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które dotyczą konieczności podjęcia działań prewencyjnych, zmierzających do uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości. Co istotne w żadnym przypadku zalecenie dotyczące bezpieczeństwa nie ma na celu stwarzania przesłanek dotyczących winy lub odpowiedzialności za zaistniały wypadek lub incydent.

Zalecenia przesyłane są do odpowiednich adresatów, w celu poinformowania ich za które zalecenia są odpowiedzialni i formalnego wezwania do przesłania do PKBWL w ciągu 90 dni odpowiedzi jakie działania zapobiegawcze zostały podjęte lub są rozważane lub dlaczego nie zostaną podjęte żadne działania. Jeżeli PKBWL wydaje zalecenia dotyczące bezpieczeństwa w skali globalnej (SRGC), to informuje Sekcję Badania Wypadków Biura Żeglugi Powietrznej ICAO o wydaniu takich zaleceń, a także o otrzymanych odpowiedziach.

PKBWL wprowadza wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa do bazy SRIS (Safety Recommendations Information System) https://sris.aviationreporting.eu/safety-recommendations zawierającą wydane i otrzymane zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz monitoruje działania podejmowane w związku z tymi zaleceniami, które również wprowadzane są do bazy SRIS.

Wyjaśnienie wszystkich terminów zawartych w tekście zawarto w zakładce Definicje

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content