Najczęściej zadawane pytania

Jakie zdarzenia lotnicze bada PKBWL?

PKBWL bada wypadki i poważne incydenty i wybrane incydenty cywilnych statków powietrznych, podlegających obowiązkowi rejestracji:

  1. Które zaistniały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i w polskiej przestrzeni powietrznej; lub
  2. Dotyczą statków powietrznych dla których RP jest państwem rejestracji, operatora, projektu lub producenta – w przypadku, gdy badanie takie nie jest prowadzone przez inne państwo (państwo miejsca zdarzenia).

W szczególnych przypadkach, jeżeli przemawia za tym interes narodowy, PKBWL może wystąpić do państwa prowadzącego badanie wypadku o umożliwienie uczestnictwa w badaniu lub o jego przekazanie stronie polskiej.

Jeżeli PKBWL spodziewa się, że wnioski z badania mogą mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa lotniczego, to bada wypadki i poważne incydenty statków powietrznych podlegających obowiązkowi ewidencji statków powietrznych wymienionych w Załączniku 1 do Rozporządzenia (UE) nr 2018/1139 oraz wypadki spadochronowe, w których ktokolwiek odniósł poważne lub śmiertelne obrażenia.

Jakie zdarzenia lotnicze nie są badane przez PKBWL?

Przewodniczący PKBWL może postanowić o niewszczynaniu badania wypadku lub poważnego incydentu statku powietrznego, dla którego nie są wymagane certyfikat lub deklaracja zgodnie z art. 56 ust. 1 i 5 rozporządzenia (UE) 2018/1139, lub dotyczy załogowego statku powietrznego o maksymalnej masie startowej mniejszej lub równej 2 250 kg, i w którym nikt nie odniósł poważnych ani śmiertelnych obrażeń.
Incydenty statków powietrznych, w zależności od ich natury, badane są przez użytkowników statków powietrznych lub instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej lub zarządzających lotniskami w ramach ich SMS.

Ponadto PKBWL nie bada wypadków i poważnych incydentów lotnictwa państwowego. Organem uprawnionym do badana tego typu zdarzeń jest Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

W jakich przypadkach PKBWL może badać incydent lotniczy?

Przewodniczący PKBWL może zdecydować o podjęciu badania incydentu statku powietrznego przez PKBWL. Za podjęciem badania incydentu przez PKBWL przemawiają następujące przesłanki:

  1. incydent dotyczy podmiotu prowadzącego działalność wymagającą certyfikatu;
  2. osoby trzecie/pasażerowie zostały narażone na działanie szkodliwych substancji, stres i inne niepożądane czynniki;
  3. zdarzenie miało miejsce za granicą i zostało zakwalifikowane jako incydent, przy czym zagraniczna SIA nie podjęła badania, ale PKBWL uznała je za ważne dla bezpieczeństwa operacji lotniczych lub interesów narodowych;
  4. zdarzenie budzi duże zainteresowanie mediów i/lub opinii publicznej;
  5. zdarzenia powtarzają się na tym samym typie statku powietrznego lub dotyczą tego samego podzespołu, u tego samego operatora lub podczas takich samych/podobnych operacji i istnieją przesłanki, że ich przyczynami mogą być błędy systemowe, organizacyjne lub szkoleniowe – w takim przypadku PKBWL może dla kilku zdarzeń prowadzić jedno badanie i sporządzić jeden Raport Końcowy, którego część analityczna i ewentualne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa będą wspólne.

Czy PKBWL bada zdarzenia lotnicze statków powietrznych zarejestrowanych w innym państwie?

Tak, jeżeli zaistniały na terytorium RP lub w polskiej przestrzeni powietrznej, jednakże w takim przypadku PKBWL może przekazać prowadzenie badania w całości lub w części Państwu Rejestracji lub Państwu Operatora, jeżeli wyrażą na to zgodę, w szczególności, jeżeli badanie tych zdarzeń:

  1. Może być korzystniejsze dla tych państw np. z powodu możliwości szczegółowego monitorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa;
  2. Jest łatwiejsze do prowadzenia dla tych państw, np. z powodu dostępności do załogi, statku powietrznego, organizacji obsługowej itd., bez potrzeby wyłączania ich z operacji.

Gdzie można znaleźć raport z badania zdarzenia lotniczego zaistniałego w Polsce lub za granicą?

Raporty i uchwały z zakończonych badań PKBWL znajdują się w bazie danych w zakładce Rejestr zdarzeń.

Jeżeli dane zdarzenie miało miejsce zagranicą wtedy należy zwrócić się do Centralnego Archiwum Europejskiego poprzez Urząd Lotnictwa Cywilnego https://www.ulc.gov.pl/pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem/zdarzenia-lotnicze/udostepnianie-informacji-dotyczacych-zdarzen-lotniczych/4265-udostepnianie-informacji-o-zdarzeniach-podlegajacych-pod-przepisy-krajowe

W jakich przypadkach PKBWL może udostępnić materiały/informacje z badania zdarzenia lotniczego?

Zgodnie z art. 134 ust. 1a ustawy Prawo lotnicze: Udostępnianie wyników badań okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków i incydentów lotniczych, zebranych podczas prowadzenia badania zdarzenia lotniczego w celach innych niż zapobieganie wypadkom i incydentom lotniczym, może być dokonane wyłącznie na potrzeby postępowania przygotowawczego, sądowego lub sądowo-administracyjnego za zgodą Sądu Okręgowego w Warszawie.

W jakich przypadkach PKBWL może odstąpić od badania zdarzenia lotniczego?

PKBWL może odstąpić od badania zdarzenia lotniczego przypadku stwierdzenia, że:
1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną,
2) osoba używająca statku powietrznego była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
3) statek powietrzny został zbudowany lub był użytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) statek powietrzny był używany w wyniku przestępstwa, w szczególności uprowadzenia

Biorąc pod uwagę powyższe, PKBWL jednocześnie powiadamia właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.

Jaką wiadomość otrzyma zgłaszający w przypadku gdy PKBWL zdecyduje o podjęciu badania?

Jeżeli PKBWL podejmie decyzję o podjęciu badania lub sprawowaniu nadzoru nad badaniem, to zgłaszający otrzyma na adres e-mail poniższą informację:

Informujemy, że PKBWL podjęła decyzję o badaniu zdarzenia lotniczego/sprawowaniu nadzoru nad badaniem zdarzenia lotniczego, do którego doszło w dniu DD miesiąc RRRR na lotnisku kod ICAO.

Zdarzenie zostało zaklasyfikowane jako wypadek/poważny incydent/incydent.

Informacje dotyczące statusu zdarzenia widoczne są stronie internetowej PKBWL w zakładce Rejestr zdarzeń, pod numerem PKBWL: RRRR-XXXX (gdzie: RRRR oznacza rok, XXXX – kolejny numer zdarzenia).

W bazie ECCAIRS 2 zdarzenie zostało zarejestrowane pod numerem: PL-RRRR-XXXXXXXXXXXXXXX-MMM-RRRR (gdzie: PL – oznaczenie kraju, RRRR – rok, XXX… – kolejny numer zdarzenia, MMM – ang. skrót miesiąca, RRRR – rok).

Nadzorujący badanie (IIC):

Imię i nazwisko – członek PKBWL

email: imię.nazwisko@pkbwl.gov.pl

tel.: +48 xxx xxx xxx

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) 376/2014, podjęcie badania przez PKBWL nie zwalnia organizacji z jej powinności wynikających z odrębnych regulacji prawnych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem.

Jeżeli badanie nie jest podejmowane i nie jest nadzorowane przez PKBWL, to zgłaszający nie otrzymuje od PKBWL żadnej informacji zwrotnej.

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content