Zgłaszanie zdarzeń

Co należy zrobić, kiedy zaistnieje zdarzenie lotnicze (wypadek, poważny incydent)?

Należy zgłosić to zdarzenie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) oraz pod numer alarmowy 112.
Zgłoszenie do PKBWL może być dokonane w formie:

 • telefonicznej – pod numerem alarmowym +48 500 233 233 – dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • wpisu do elektronicznej bazy zgłoszeń ECCAIRS 2 
 • email: kontakt@pkbwl.gov.pl 
 • faksu nr +48 22 522 55 21

Co należy podać w zgłoszeniu?

1. Kto zgłosił zdarzenie?  dane kontaktowe do osoby zgłaszającej.

2. Kiedy nastąpiło zdarzenie? — dzień i godzina.

3. Gdzie nastąpiło zdarzenie? — współrzędne geograficzne lub najbliższa miejscowość, lotnisko, teren otwarty, zabudowany, inny.

4. Jaki statek powietrzny brał udział w zdarzeniu? — typ/model, znaki rozpoznawcze, dane operatora/użytkownik tego statku powietrznego 

5. Ile osób było na pokładzie?

6. Czy są ofiary? — zabici, ranni.

7. Czy trwa akcja ratunkowa i czy jest ona nagrywana?

8. Kto jest dowódcą akcji ratowniczej?  kontakt telefoniczny do tej osoby w celu poinformowania o zabezpieczeniu dowodów.

9. Kto jest przedstawicielem policji lub prokuratury obecnym na miejscu zdarzenia?  kontakt w celu ustalenia listy (przesłuchania) świadków, wykonania zdjęć, nakreślenia szkicu terenu, zabezpieczenie monitoringu i inne.

10. Czy na pokładzie były materiały niebezpieczne lub rakietowy system ratowniczy?

11. Jaki jest dostęp do miejsca wypadku? Czy można na miejsce wypadku udać się samochodem, śmigłowcem, pieszo, łodzią? Jaki jest rodzaj terenu?  góry, las.

12. Ponadto należy przekazać informacje dotyczące:

 • możliwości przemieszczenia statku powietrznego i jakie warunki powinny być zachowane;
 • dalszego postępowania ze statkiem powietrznym (możliwość zabrania z miejsca zdarzenia, przechowywania, itd.)

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia zdarzenia lotniczego?

Każda osoba, która posiada wiedzę o zaistnieniu wypadku lub poważnego incydentu, powinna niezwłocznie powiadomić o tym Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.

Ponadto następujące osoby fizyczne są zobowiązane do zgłaszania zdarzeń poprzez system ECCAIRS:

 • pilot dowódca lub — w przypadkach gdy pilot dowódca nie jest w stanie zgłosić zdarzenia — inny członek załogi kolejny w strukturze dowodzenia statku powietrznego zarejestrowanego w państwie członkowskim lub statku powietrznego zarejestrowanego poza Unią, lecz użytkowanego przez operatora, w odniesieniu do którego państwo członkowskie zapewnia nadzór nad eksploatacją, lub operatora mającego siedzibę w Unii;
 • osoba zajmująca się — pod nadzorem państwa członkowskiego lub EASA — projektowaniem, produkcją, monitorowaniem ciągłej zdatności do lotu, obsługą techniczną lub modyfikacją statku powietrznego, lub jakiegokolwiek sprzętu lub jego części;
 • osoba podpisująca — pod nadzorem państwa członkowskiego lub EASA — poświadczenie przeglądu zdatności do lotu lub dopuszczenie do eksploatacji statku powietrznego lub jakiegokolwiek sprzętu lub jego części;
 • osoba pełniąca funkcję wymagającą upoważnienia jej przez państwo członkowskie jako członka personelu służb ruchu lotniczego, któremu powierzono zadania związane z służbami żeglugi powietrznej lub pracownika służb informacji lotniczej;
 • osoba pełniąca funkcję związaną z zarządzaniem bezpieczeństwem portu lotniczego, do którego ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008;
 • osoba pełniąca funkcję związaną z instalowaniem, modyfikowaniem, obsługą techniczną, naprawami, remontami kapitalnymi, kontrolą w locie lub inspekcją lotniczych instalacji nawigacyjnych, w odniesieniu do których państwo członkowskie zapewnia nadzór;
 • osoba pełniąca funkcję związaną z obsługą naziemną statków powietrznych, obejmującą tankowanie paliwa, przygotowywanie list ładunkowych, załadunek, odladzanie i holowanie w porcie lotniczym objętym rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008.
  Uwaga: Każde zgłoszenie jest traktowane z należytą poufnością, zapewniając ochronę wszystkich danych zawartych w tym zgłoszeniu.

Ile czasu mają podmioty lotnicze, aby zgłosić zdarzenie lotnicze?

Podmioty zobowiązane do zgłaszania zdarzeń lotniczych mają obowiązek dokonania tej czynności niezwłocznie, czyli najszybciej jak to możliwe, a w każdym przypadku nie później niż 72 godziny od chwili, w której dowiedziały się o zdarzeniu, przy użyciu dowolnego dostępnego środka łączności.

Jaką wiadomość otrzyma zgłaszający w przypadku gdy PKBWL zdecyduje o podjęciu badania?

Jeżeli PKBWL podejmie decyzję o podjęciu badania lub sprawowaniu nadzoru nad badaniem, to zgłaszający otrzyma na adres e-mail poniższą informację:

Informujemy, że PKBWL podjęła decyzję o badaniu zdarzenia lotniczego/sprawowaniu nadzoru nad badaniem zdarzenia lotniczego, do którego doszło w dniu DD miesiąc RRRR na lotnisku kod ICAO.

Zdarzenie zostało zaklasyfikowane jako wypadek/poważny incydent/incydent.

Informacje dotyczące statusu zdarzenia widoczne są na stronie internetowej PKBWL w zakładce Rejestr zdarzeń, pod numerem PKBWL: RRRR-XXXX (gdzie: RRRR oznacza rok, XXXX – kolejny numer zdarzenia).

W bazie ECCAIRS 2 zdarzenie zostało zarejestrowane pod numerem: PL-RRRR-XXXXXXXXXXXXXXX-MMM-RRRR (gdzie: PL – oznaczenie kraju, RRRR – rok, XXX… – kolejny numer zdarzenia, MMM – ang. skrót miesiąca, RRRR – rok).

Nadzorujący badanie (IIC):

Imię i nazwisko – członek PKBWL

email: imię.nazwisko@pkbwl.gov.pl

tel.: +48 xxx xxx xxx

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem (UE) 376/2014, podjęcie badania przez PKBWL nie zwalnia organizacji z jej powinności wynikających z odrębnych regulacji prawnych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem.

Jeżeli badanie nie jest podejmowane i nie jest nadzorowane przez PKBWL, to zgłaszający nie otrzymuje od PKBWL żadnej informacji zwrotnej.

Zgłaszanie zdarzenia lotniczego zaistniałego za granicą

Osoba posiadająca wiedzę o zaistnieniu wypadku lub poważnym incydencie lotniczym, który miał miejsce poza terytorium Polski, powinna niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zagraniczny organ ds. badania zdarzeń lotniczych.

Dane kontaktowe wszystkich zagranicznych organów ds. badania zdarzeń lotniczych znajdują się na stronie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content