O Komisji

Misja PKBWL

Misją PKBWL jest przyczynianie się do poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poprzez badanie wypadków i poważnych incydentów lotniczych w celu ustalenia ich przyczyn i zaproponowania działań zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Uwarunkowania prawne

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL) została ustanowiona w 2002 roku na mocy ustawy Prawo lotnicze i działa przy ministrze właściwym do spraw transportu. Komisja jest organem do spraw badania zdarzeń lotniczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym.

PKBWL prowadzi i nadzoruje badania zdarzeń w lotnictwie cywilnym na podstawie:

  • ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.;
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r.;
  • oraz uwzględnia standardy i zalecane praktyki określone w Załączniku 13 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym.                                         

Zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionych dokumentów prawnych, w zakresie swoich funkcji PKBWL jest niezależna funkcjonalnie od jakiegokolwiek organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i wydawanie przepisów dotyczących lotnictwa cywilnego, a także od wszelkich innych podmiotów, których interesy lub cele mogą być sprzeczne z zadaniami powierzonymi PKBWL.

Zadania PKBWL

PKBWL bada wypadki i poważne incydenty cywilnych statków powietrznych zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej oraz zaistniałe w innych miejscach, jeżeli przewidują to przepisy międzynarodowe. Badania innych zdarzeń prowadzone są przez użytkowników statków powietrznych lub instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej lub zarządzających lotniskami pod nadzorem PKBWL, chyba że Przewodniczący PKBWL zdecydował o podjęciu takiego badania przez PKBWL.

PKBWL bada i nadzoruje badanie zdarzeń lotniczych w celu ustalenia ich przyczyn oraz wydawania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, mających na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości. Badanie PKBWL nie ma na celu orzekania o winie lub odpowiedzialności. Jest ono odrębne w wszelkich postępowań sądowych lub administracyjnych służących orzeczeniu o winie lub odpowiedzialności.

Organizacja

W skład Komisji wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie, powoływani na czteroletnią kadencję przez ministra właściwego do spraw transportu. Członkowie PKBWL są osobami z odpowiednim wykształceniem wyższym i co najmniej pięcioletnią udokumentowaną praktyką w dziedzinie lotnictwa. Ponadto w badaniach prowadzonych przez Komisję mogą uczestniczyć eksperci, posiadający szczegółową wiedzę przydatną w ustalaniu przyczyn zdarzeń lotniczych. Członkowie PKBWL pełnią dyżury zapewniające, w stosownych przypadkach, niezwłoczne podjęcie czynności po zaistnieniu zdarzenia lotniczego.

PKBWL działa poprzez biuro Komisji z siedzibą w Warszawie oraz przedstawicielstwa terenowe w Gliwicach i Poznaniu.

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content