Słownik terminów

3-Dimensional
3D
Trójwymiarowy
Abbreviated IFR flight plan
 
Skrócony plan lotu IFR
Abbreviated Precision Approach Path Indicator
APAPI
Skrócony wskaźnik ścieżki podejścia precyzyjnego
Abbreviated visual approach slope indicator system
AVASIS
Uproszczony wizualny system wskazujący ścieżkę schodzenia
Abeam
ABM
Na trawersie
Able bodied passenger (Assistant Passenger)
ABP (AP)
Pasażer wspomagający załogę kabinową podczas ewakuacji
Above aerodrome (airport) level
AAL
Nad poziomem lotniska
 Above aerodrome elevation
AAE
Nad wysokością lotniska
Above ground level
AGL
Nad poziomem terenu
Above mean sea level
AMSL
Nad średnim poziomem morza
Above obstruction level
AOL
Nad poziomem przeszkody
Above sea level
ASL
Nad poziomem morza
Absolute altitude
 
Wysokość rzeczywista lotu
Accelerate Stop Distance Available
ASDA
Rozporządzalna długość przerwanego startu
Accelerate-stop distance available
ASDA
Rozporządzalna długość przerwanego startu
Acceleration control unit
ACU
Jednostka sterująca przyśpieszeniem
Acceleration Stop Distance
ASD
Długość przerwanego startu
Acceptable level of safety performance
ALoSP
Akceptowalny poziom bezpieczeństwa
Acceptable Means of Compliance
AMC
Akceptowalne sposoby spełnienia wymagań
Accident
ACCID
Wypadek
Accident/incident data reporting
ADREP
System przekazywania danych o wypadkach i incydentach
Accredited representative
ACCREP
Pełnomocny przedstawiciel
Active Noise Reduction
ANR
Aktywna redukcja hałasu
Active runway

Aktywny pas
Actual Time of Arrival
ATA
Rzeczywisty czas przylotu
Actual Time of Departure
ATD
Rzeczywisty czas przylotu
Advanced Visual Docking Guidance Systems
A-VDGS
Zaawansowany wizualny system dokowania statków powietrznych
Advisory Area
ADV
Obszar ze służbą doradczą
Advisory circular
AC
Okólnik doradczy
Advisory Route
ADR
Trasa ze służbą doradczą
Aerobatic flight

Lot akrobacyjny
Aerodrome
 AD
Lotnisko
Aerodrome Beacon
ABN
Latarnia kierunkowa
Aerodrome control tower

Wieża kontroli lotniska
Aerodrome emergency plan

Lotniskowy plan awaryjny
Aerodrome Flight Information Service
AFIS
Lotniskowa służba informacji powietrznej
Aerodrome Operating Minima
 
Minima użytkowe lotniska
Aerodrome Operations Manual
AOM
Instrukcja Operacyjna Lotniska (INOP)
Aero-medical examinations

Badania lotniczo-lekarskie
Aeronautical charts

Mapy lotnicze
Aeronautical fixed telecommunication network
AFTN
Stała telekomunikacyjna sieć lotnicza
Aeronautical information circular
AIC
Biuletyn informacji lotniczej
Aeronautical Information Publication
AIP
Zbiór Informacji Lotniczych
Aeronautical Information Regulation and Control
AIRAC
Regulacja i Kontrola Rozpowszechniania Informacji Lotniczych
Aeronautical information services
AIS
Służby informacji lotniczej
Aeronautical Rescue Coordination Center
ARCC
Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego
Aeroplane/Airplane
 
Samolot
Agricultural aviation

Agrolotnictwo
Aileron

Lotka
Air Data Inertial Reference System
ADIS
System inercyjnej jednostki referencyjnych danych lotniczych
Air Data Inertial Reference Unit
ADIRU
Inercyjna jednostka referencyjna danych lotniczych
Air data module
ADM
Moduł danych lotniczych
Air data reference
ADR
Odniesienie do danych lotniczych
Air defence identification zone
ADIZ
Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej
Air Navigation Order
ANO
Rozporządzenie o żegludze powietrznej
Air Operator Certificate
AOC
Certyfikat przewoźnika lotniczego
Air Report
AIREP
Meldunek z powietrza
Air route traffic control centre
ARTCC
Centrum kontroli lotniczego ruchu trasowego
Air safety report
ASR
Raport ze zdarzenia mającego wpływ na bezpieczeń. w powietrzu
Air temperature

Temperatura powietrza
Air traffic control
ATC
Kontrola ruchu lotniczego
Air traffic control center
ATCC
Centrum kontroli ruchu lotniczego
Air traffic control tower
 
Wieża kontroli ruchu lotniczego
Air traffic flow management
ATFM
Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego
Air traffic management
ATM
Zarządzanie ruchem lotniczym
Air traffic service
ATS
Służby ruchu lotniczego
Air traffic service unit
ATSU
Jednostką służb ruchu lotniczego
Airborne collision avoidance system
ACAS
System zapobiegania kolizjom w powietrzu
Aircraft
 
Statek powietrzny
Aircraft autonomous integrity monitoring
AAIM
Autonomiczne monitorowanie poprawności wyznaczenia położenia
Aircraft classification number
ACN
Liczba klasyfikacyjna statku powietrznego
Aircraft Communication Addressing and Reporting System
ACARS
Lotniczy system adresowania i przekazywania wiadomości
Aircraft data interface unit
ADIU
Blok interfejsu danych
Aircraft data memory module
ADMM
Moduł pamięci danych
Aircraft flight log
AFL
Dziennik lotów statku powietrznego
Aircraft illustrated parts catalogue
AIPC
Ilustrowany katalog części statku powietrznego
Aircraft maintenance manual
AMM
Podręcznik obsługi technicznej statku powietrznego
Aircraft maintenance organisation
AMO
Organizacja obsługi technicznej
Aircraft maintenance program
AMP
Program obsługi technicznej statku powietrznego
Aircraft nationality and registration marks
 
Znaki przynależności państwowej oraz rejestracyjne statku powietrznego
Aircraft network server unit
ANSU
Jednostka serwera sieciowego statku powietrznego
Aircraft operating manual
AOM
Instrukcja obsługi statku powietrznego
Aircraft Owners and Pilots Association
AOPA
Stowarzyszenie Właścicieli i Pilotów Samolotów
Aircraft registration number
ARN
Znaki rozpoznawcze statku powietrznego
Aircraft stand taxilane

Droga kołowania na stanowisko postojowe
Aircraft technical log
 
książka techniczna statku powietrznego
Air-filed flight plan
AFIL
Plan lotu zgłoszony z powietrza
Airplane flight manual
AFM
Instrukcja użytkowania samolotu w locie
Airplane recovery manual
ARM
Instrukcja przemieszczania unieruchomionego samolotu
Airport
 
Port lotniczy
Airport fire brigade
AFB
Lotniskowa Straż Pożarna
Airport reference point
ARP
Punkt referencyjny portu lotniczego
Airport surveillance radar
ASR
Radar kontroli rejonu lotniska
Airspace

Przestrzeń powietrzna
Airspace use plan
AUP
Plan użytkowania przestrzeni powietrznej
Airspeed indicator
ASI
Wskaźnik prędkości statku powietrznego
Airstrip/Runway strip

Pas startowy
Airway
AWY
Droga/trasa lotnicza
Airworthiness
AW
Zdatność do lotu
Airworthiness certificate

Certyfikat zdatności do lotu
Airworthiness directive
AD
Dyrektywa zdatności do lotu
Airworthiness review certificate
ARC
Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu
Airworthy

Zdatny do lotu
Alert height

 

Wysokość alarmowa
Alert service bulletin
ASB
Biuletyn alarmowy dotyczący eksploatacji sprzętu lotniczego
All engine operating
AEO
Wszystkie silniki działające
Alternate
ALTN
Alternatywny, zapasowy, awaryjny
Alternate flaps
ALT FLAPS
Alternatywne wypuszczanie klap
Alternating current
AC
Prąd zmienny
Altimeter

Wysokościomierz
Altitude
ALT
Wysokość bezwzględna
Altitude acquire
ALT ACQ
Uzyskana wysokości
Altitude hold
ALT HOLD
Stabilizacja wysokości, utrzymanie wysokości
Ambient temperature

Temperatura otoczenia
Angle of attack
AON
Kąt natarcia
Approach
APCH
Zbliżanie
Approach control office / approach control / approach control service
APP
Ośrodek kontroli zbliżania / kontrola zbliżania/służba kontroli zbliżania
Approach end of runway
AER
Odcinek drogi startowej przeznaczony do lądowania
Approved training organization
ATO
Zatwierdzony ośrodek szkolenia
Approved maintenance organization
AMO
Zatwierdzona organizacja obsługi technicznej
Approximate
APRX
Przybliżony, w przybliżeniu, zbliżony
Apron
APN
Płyta postojowa
Apron taxiway

Płytowa droga kołowania
Area control center
ACC
Ośrodek kontroli obszaru
Arrival
ARR
Przybycie, przylot
Asphalt
ASPH
Asfalt
Attitude director indicator
ADI
Sztuczny horyzont
Audio control panel
ACP
Panel sterowania dźwiękiem
Audio management unit
AMU
Jednostka sterowania dźwiękiem
Authorised medical examiner
AME
Lekarz orzecznik przeprowadzający badania lotniczo-lekarskie
Automated flight service station
AFSS
Automatyczna stacji obsługi lotu
Automatic dependent surveillance
ADS
Automatyczne zależne dozorowanie
Automatic dependent surveillance – broadcast
ADS-B
Automatyczne zależne dozorowanie-rozgłaszanie
Automatic dependent surveillance – contract
ADS-C
automatyczne zależne dozorowanie - kontrakt
Automatic direction finding equipment
ADF
Lotnicze automatyczne urządzenie namiarowe
Automatic direction-finder
ADF
Radionamiernik automatyczny
Automatic flight control system
AFCS
Układ automatycznego sterowania lotem
Automatic flight system
AFS
Automatyczny system lotu
Automatic take-off power control system
ATPCS
System automatycznej regulacji mocy startowej
Automatic terminal information service
ATIS
Służba automatycznej informacji lotniskowe
Auxiliary power unit
APU
Pomocnicza jednostka zasilająca
Aviation safety reporting system
ASRS
System zgłaszania bezpieczeństwa lotniczego
Azimuth Guidance Nose-in-Stand
AGNIS
Naprowadzanie azymutalne na stanowisko postojowe
Balloon

Balon
Basic area navigation
BRNAV
Podstawowa nawigacja obszarowa
Beacon
BCN
Latarnia kierunkowa
Bleed monitoring computer
BMC
Komputer monitorujący odpowietrzenie
Board instruments

Przyrządy pokładowe
Built-in test equipment
BITE
Wbudowane urządzenie testujące
Cabin crew member

Członek personelu pokładowego
Calibrated air speed
CAS
Skalibrowana prędkość
Cathode-ray tube
CRT
Lampa elektronopromieniowa
Caution and advisory display

Wskaźnik ostrzegawczy i doradczy
Caution area

Strefa wzmożonej ostrożności
Central air data computer
CADC
Centralny komputer danych lotniczych
Centre of gravity
CG
Środek ciężkości
Certificate of airworthiness
CoA
Świadectwo zdatności do lotu
Certificate of release to service
 
Poświadczenie obsługi
Checkride

Kontrola techniki pilotowania
Civil Aviation Authority
CAA
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Clearway
CWY
Zabezpieczenie wydłużonego startu
Cloud and visibility OK
CAVOK
Widzialność, chmury i pogoda w chwili obserwacji są lepsze niż zalecane wartości lub warunki
Cloud base

Podstawa chmur
Cloud ceiling

Pułap chmur
Cloud cover

Zachmurzenie
Cockpit area microphone
CAM
Mikrofon obszaru kabiny pilotów
Commercial air transport
CAT
Zarobkowy transport lotniczy
Communications, navigation and surveillance
CNS
Łączność, nawigacja i nadzór
Continuing airworthiness management organisation
CAMO
Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
Contributing factors

Czynniki sprzyjające
Control area
CTA
Obszar kontrolowany
Controlled airspace

Przestrzeń powietrzna kontrolowana
Controlled flight into terrain
CFIT
Kontrolowany lot ku ziemi
Co-pilot

Drugi pilot
Crew alerting panel
CAP
Panel alarmujący personel pokładowy
Crew member

Członek załogi
Crew resource management
CRM
Zarządzanie zasobami załogi
Cruise speed

Prędkość przelotowa
Cruising level

Poziom przelotowy
Data collection unit
DCU
Moduł zbierania danych
Decision altitude
DA
Wysokość bezwzględna decyzji
Decision height
DH
Wysokość względna decyzji
Declaration of emergency

Zgłoszenie sytuacji awaryjnej
Dew point

Punkt rosy
Digital flight data recorder
DFDR
Cyfrowy rejestrator parametrów lotu
Direct current
DC
Prąd stały
Directional stability

Stabilność kierunkowa
Disassembling

Demontaż (rozbiórka)
Display unit
DU
Wyświetlacz
Distance measuring equipment
DME
Radioodległościomierz
Dual flight controls

Podwójny układ sterowania
Duty

Służba
Duty period

Okres służby
Effective power

Moc użyteczna
Electromagnetic interference
EMI
Zakłócenia elektromagnetyczne
Electronic centralized aircraft monitor
ECAM
Scentralizowany elektr. system monitor. parametry pracy SP
Electronic engine control

Elektroniczne sterowanie silnikiem
Electronic engine controls
EEC
Elektroniczny kontroler silnika
Electronic flight instrument system
EFIS
Elektroniczny system instrumentów lotu
Elevator

Ster wysokości
Emergency locator transmitter
ELT
Nadajnik radiolatarni ratunkowej
Engine compartment

Komora silnika
Engine component

Agregat silnikowy
Engine cowling

Pokrywa silnika
Engine failure or damage

Awaria lub uszkodzenie silnika
Engine indication and crew alerting system
EICAS
System wskazań pracy silnika i ostrzegania załogi
Engine logbook

Książka silnika
Engine mount

Łoże silnika
Engine performance

Osiągi silnika
Engine pressure ratio
EPR
Przewidywany czas przylotu / Przewidywany przylot
Enhanced ground proximity warning system
EGPWS
Rozszerzony system ostrzeg. przed bliskością powierz. ziemi
En-route weather phenomena

Zjawiska pogodowe na trasie
Equivalent airspeed
EAS
Prędkość równoważna lotu
Estimated time of arrival / estimating arrival
ETA
Przewidywany czas przylotu / Przewidywany przylot
Estimated time of departure / estimating departure
ETD
Przewidywany czas odlotu / Przewidywany odlot
European Union Aviation Safety Agency
EASA
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
Exhaust gas temperature
EGT
Temperatura gazów spalinowych
Fatigue management

Organizacja odpoczynku
Feet
ft
Stopy
Fin, vertical trim fin

Statecznik pionowy
Final approach

Podejście końcowe
Final assembly

Końcowy montaż
Fire hazard

Zagrożenie pożarem

Flight control surfaces

Powierzchnie sterujące
Flight controls

Przyrządy sterowania
Flight coordinator

Kierownik lotów
Flight data analysis

Analiza danych o locie
Flight data recorder
FDR
Rejestrator parametrów lotu
Flight hours
FH
Godziny lotu
Flight information region
FIR
Rejon informacji powietrznej
Flight information service
FIS
Służba informacji powietrznej
Flight instructor
FI
Instruktor pilotażu
Flight level
FL
Poziom lotu
Flight management system
FM
System zarządzania lotem
Flight operation

Eksploatacja w powietrzu
Flight path

Tor lotu
Flight phase

Faza lotu
Flight simulation training device
FSTD 
Symulator lotów do szkolenia
Flight training device
FTD
Symulator lotu
Foreign object (debris) damage
FOD
Uszkodzenia od (szczątków) ciał obcych
Full authority digital engine control
FADEC
W pełni autonomiczne cyfrowe sterowanie silnikiem
General radiotelephone operator’s certificate

 

Świadectwo ogólne operatora radiotelegrafisty
G-force, G-load

 

Przeciążenie
Glide path

 

Ścieżka zniżania
Glider

Szybowiec
Global positioning system
GPS
System nawigacji satelitarnej
Go-around
GA
Przejście na drugi krąg
Gross rate of climb

 

Największa prędkość wznoszenia
Ground handling

 

Obsługa naziemna
Ground power unit
GPU 
Naziemne źródło zasilania
Ground proximity warning system
GPWS
System ostrzegania o bliskości ziemi
Ground run, test run

 

Próba silnika
Ground speed
Vs
Prędkość względem powierzchni ziemi
Ground visibility

 

Widzialność przy ziemi
Harness
 
Uprząż (spadochronu)
Heading
 
Kurs
Head-up display
HUD
Wyświetlacz HUD
Holding point
 
Punkt oczekiwania
Holding procedure
 
Procedura oczekiwania
Holding speed
 
Prędkość oczekiwania
Holding zone
 
Strefa oczekiwania
Indicated airspeed
IAS
Prędkość przyrządowa
Initial approach
 
Podejście początkowe
Injury
 
Obrażenie, uraz, kontuzja, rana
Inlet
 
Wlot
Inquiry
 
Dochodzenie
Inspection
 
Przegląd
Instrument approach procedure
 IAP
Procedura podejścia według przyrządów
Instrument flight rules
IFR
Przepisy wykonywania lotów wg wskazań przyrządów
Instrument meteorological conditions
IMC
Warunki meteorologiczne dla lotów wg wskazań przyrządów
International civil aviation organization
ICAO
Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
Investigation

Badanie
Investigator-in-charge
IIC
Osoba nadzorująca badanie
Jump
 
Skok
Jump course
 
Kurs skakania
Jumpable
 
Nadający się do skoku
Knot
kt
Węzeł
Kw
Kilowatt
Kilowat
Land-based navigation system
 
Naziemny system nawigacyjny
Landing
 
Lądowanie
Landing area
 
Pole wzlotów, miejsce do lądowania
Landing distance available
LDA
Rozporządzalna długość lądowania
Landing field
 
Lądowisko
Landing gear is down and locked
 
Podwozie jest wypuszczone i zablokowane
Landing roll
 
Dobieg samolotu
Leading edge
 
Krawędź natarcia
Life jacket (vest)
 
Kamizelka ratunkowa
Load classification number
LCN
Wskaźnik obciążenia nawierzchni lotniska przez samolot
Load limiter
 
Ogranicznik przeciążeń
Local (local time)
 
Czas lokalny
Local mean time
LMT
Średni czas lokalny
Logbook
 
Dziennik pokładowy
Long range navigation system
 
System nawigacyjny dalekiego zasięgu
Low pressure
 
Niskie ciśnienie
Magnetic bearing
 
Azymut magnetyczny
Magnetic heading
 
Kurs magnetyczny
Magnetic plug
 
Korek magnetyczny
Magneto
 
Iskrownik
Maiden flight
 
Lot dziewiczy
Main gearbox
MGB
Główna przekładnia
Main rotor gearbox
 
Przekładnia główna
Main rotor hub
 
Piasta wirnika nośnego
Maintenance
 
Obsługa techniczna
Maintenance release
 
Poświadczenie obsługi technicznej
Maintenance resource management

 

Zarządzanie zasobami obsługi
Maintenance statement
MS
Świadectwo ważności obsługi
Major repair

 

Remont główny (kapitalny)
Make available

 

Udostępnić
Malfunction

 

Awaria/nieprawidłowe działanie
Manoeuvring area

Pole manewrowe
Manoeuvre
 
Manewr
Manufacturer’s statutory plate, rating plate
 
Tabliczka znamionowa (producenta)
Marked vehicle
 
Oznakowany samochód (np. strażacki)
Material defect
 
Wada materiałowa
Material fatigue
 
Zmęczenie materiału
Mating surfaces, gears, parts
 
Współpracujące powierzchnie, koła, części
Maximum landing weight
 
Maksymalny ciężar do lądowania
Maximum mass

Maksymalna masa
Maximum operating altitude
 
Maksymalny pułap operacyjny
Maximum take-off weight/mass
MTOW/MTOM
Maksymalny ciężar/masa do startu
Meteorological aerodrome report
 
Lotniskowy raport meteorologiczny
Meteorological conditions
 
Warunki meteorologiczne
Meteorological conditions forecast
 
Prognoza warunków meteorologicznych
Meteorological service for international air navigation
 
Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej
Meteorological services
MET
Służby meteorologiczne
Minimum equipment list
MEL
Wykaz/lista wyposażenia minimalnego
Minimum safe altitude warning
 
Ostrzeżenie o osiągnięciu minimalnej bezpiecznej wysokości
Missed approach
 
Nieudane podejście do lądowania
Missed approach procedure
MAP
Procedura odejścia na drugi krąg
Movement area
 
Pole ruchu naziemnego
Multi-Function Display
            MFD
      Wyświetlacz wielofunkcyjny
Nationality
 
Przynależność państwowa (o samolocie)
Nature of flight
 
Rodzaj lotu
Never exceed airspeed
 
Nieprzekraczalna prędkość
Night vision goggles
NVG
Gogle noktowizyjne
Noise abatement
 
Zmniejszenie hałasu
Standards and Recommended Practices
SARPs
Normy i Zalecane Metody Postępowania
Nose gear
 
Przednie podwozie
Notice to Airman
NOTAM
Depesza lotnicza
Obstacle data

 

Dane o przeszkodach
Occurrence

Zdarzenie
One engine inoperative
 
Jeden silnik niesprawny
Operation of aircraft
 
Eksploatacja statków powietrznych
Operations outside the approved flight envelope
 
Przekroczenie ograniczeń parametrów lotu
Operator proficiency check
 
Kontrola techniki pilotowania
Overhaul
 
Naprawa główna
Safety management panel
SMP
Panel zarządzania bezpieczeństwem
Paraglide
 
Paralotnia
Part number
P/N
Numer części
Pavement classification number
PCN
Liczba klasyfikacyjna nawierzchni
Pilot flying
PF
Pilot lecący
Pilot operating handbook
POH
Instrukcja użytkowania w locie
Pilot-in-command under supervision
PICUS
Pilot dowódca pod nadzorem
Pilot-in-command
PIC
Pilot – dowódca
Pitot probe

 

Rurka Pitota
Safety management manual
SMM
Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem
Point of intended landing

 

Miejsce zamierzonego lądowania
Polish Air Navigation Services Agency
PANSA
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Polish medical air rescue

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR)
Post-flight inspection
 
Przegląd polotowy
Search and rescue
SAR
Poszukiwanie i ratownictwo
Precautionary landing
 
Lądowanie zapobiegawcze
Precipitation
 
Opad
Precision approach path indicator
PAPI
Wskaźnik ścieżki precyzyjnego podejścia, wskaźnik ścieżki zniżania
Precision approach radar

 

Radar precyzyjnego podejścia
Preliminary report

Raport wstępny
Pressure altitude

Wysokość barometryczna
Procedures for Air Navigation Services
PANS
Procedury służb żeglugi powietrznej
Proficiency check

Kontrola umiejętności
Prohibited area

Strefa zakazana
Prompt

Niezwłoczny
Promptly

Niezwłocznie
Propeller blade angle of attack

 

Kąt ustawienia/natarcia łopat śmigła
Pullout from the dive

Wyprowadzenie z nurkowania
Quality management system
QMS
System zarządzania jakością
Quick access recorder
QAR
Rejestrator szybkiego dostępu
Radar position indication

Radarowy znacznik pozycji statku powietrznego
Rapid exit taxiway

Droga szybkiego zejścia
Readout

Odczyt
Rearmost position

Skrajnie tylne położenie
Rearward flight

Lot do tyłu
Recordings from air traffic control units
 
Zapisy z organów kontroli ruchu lotniczego
Recovery technique

Technika korekcyjna
Registration marks

Znaki rozpoznawcze
Rejestrator rozmów w kabinie pilotów
CVR
Cockpit voice recorder
Renewal (of, e.g. a rating or certificate)
 
Wznowienie (np. Uprawnienia lub certyfikatu)
Repair

Naprawa
Rescue coordination centre

Centrum koordynacji ratownictwa
Rescue fire fighting service
RFFS
Lotniskowa służba ratowniczo – gaśnicza
Reserve canopy
 
Czasza zapasowa
Revalidation (of, e.g. A rating or certificate)
 
Przedłużenie (np. Uprawnienia lub certyfikatu)
Roll
 
Przechylenie, beczka
Rotation (of aircraft nose)
 
Rotacja (podniesienie nosa samolotu podczas startu)
Rotation speed
Vr
Prędkość podnoszenia nosa startującego SP podczas rozbiegu
Rotor speed
 
Prędkość obrotowa wirnika
Rudder
 
Ster kierunku
Rules of the air
 
Przepisy ruchu lotniczego
Running/rolling landing
 
Lądowanie z dobiegiem
Running/roll-on take-off

 

Start z rozbiegiem
Runway
RWY
Droga startowa
Runway designation marking

Oznakowanie drogi startowej
Runway in use
 
Pas w użyciu
Runway incursion
 
Wtargnięcie na pas
Runway threshold
 
Próg drogi startowej
Safety Investigation Authority
SIA
Organ ds. Badania Zdarzeń Lotniczych
Safety management manual
 
Podręcznik zarządzania bezpieczeństwem
Safety management systems manual
 
Podręcznik dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem
Safety recommendation

Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa
Safety recommendation of global concern
SRGC
Zalecenie dotyczące bezpieczeństwa o globalnym znaczeniu
Serial number
S/N
Numer seryjny
Serious incident
 
Poważny incident
Serious injury
 
Poważne obrażenia
Service bulletin
SB
Biuletyn serwisowy
Service letter
 
List serwisowy
Service road
 
Droga techniczna, serwisowa
Set
 
Zestaw
Short term conflict alert
STCA
System krótkoterminowego ostrzegania przed kolizją
Snow warning to airmen
SNOWTAM
Depesza SNOWTAM
Solid state flight data recorder
SSFDR
Rejestrator parametrów lotu wykonany w techn. półprzew.
Stable ILS approach
 
Ustabilizowane podejście ILS
State of design
 
Państwo projektu
State of manufacture
 
Państwo producenta
State of occurrence
 
Państwo miejsca zdarzenia
State of registry
 
Państwo rejestru
State of the operator
 
Państwo operatora
State Safety Programme
SSP
Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym
Stopway
SWY
Zabezpieczenie przerwanego startu
Stopway lights
STWL
Światła zabezpieczenia przerwanego startu
Substantial damage
 
Znaczne uszkodzenie
Surface wind
 
Wiatr przyziemny
Safety management system
SMS
System zarządzania bezpieczeństwem
Safety data collection and processing systems
SDCPS
Systemy zbierania i przetwarzania danych dotyczących bezpieczeństwa
Tail
 
Ogon, krawędź spływu
Tail boom
 
Belka ogonowa
Tail gearbox
TGB
Tylnia przekładnia
Tail rotor
 
Śmigło ogonowe
Tail rotor gearbox
 
Przekładnia wirnika ogonowego
Tail strike
 
Uderzenie ogonem (statku powietrznego o pas startowy)
Tailplane, horizontal trim, fin
 
Statecznik poziomy
Tailwind
 
Wiat tylni
Take off distance
TOD
Długość startu
Take off run (roll)
TOR
Rozbieg (podczas startu)
Take off Run Available
TORA
Rozporządzalna długość startu
Take-off decision point
TDP
Punkt decyzji podczas startu
Take-off distance
TOD
Długość startu
Take-off distance available
TODA
Rozporządzalna długość startu
Take-off run available
TORA
Rozporządzalna długość rozbiegu
Taxiing

 

Kołowanie
Taxiway

Droga kołowania
Terminal area forecast
TAF
Prognoza lotniskowa
Terrain awareness and warning system
TAWS
System ostrzegania o zbliżającej się pow. terenu
Threat and Error Management
TEM
Zarządzanie zagrożeniami i błędami
Threshold

Próg drogi startowej
Threshold marking

Oznaczenie progu drogi startowej
Time between overhaul
 
Okres międzynaprawczy
Time since new
TSN
Czas pracy od początku eksploatacji/Czas od momentu produkcji
Time since overhaul
 
Czas od naprawy głównej
Top level hazard
 
Zagrożenie najwyższego stopnia
Top view
 
Widok z góry
Torque
TQ
Moment obrotowy
Total air temperature
TAT
Całkowita temperatura powietrza
Total flight time
 
Nalot ogólny
Tower
TWR
Wieża kontroli lotniska / kontrola lotniska
Traffic advisory
TA
Informacja doradcza o ruchu lotniczym
Traffic collision avoidance
System
TCAS
Pokładowy system zapobiegający zderzeniom statków powietrznych
Trailing edge
 
Krawędź spływu
Trimmable horizontal stabilizer
THS
Statecznik poziomy wyważający
True airspeed
TAS
Prędkość rzeczywista lotu
True bearing
 
Rzeczywisty azymut
True heading
 
Rzeczywisty kurs
Turbojet-powered aeroplane
 
Samolot z napędem turboodrzutowym
Twin-spool engine
 
Silnik dwuwałowy
Type rating
TP
Uprawnienie na typ statku powietrznego
Type rating examiner
TRE
Egzaminator na typ statku powietrznego
Type rating instructor
TRI
Instruktor na typ statku powietrznego
uncontrollable
 
niesterowalny
Universal Time Coordinated
UTC
Uniwersalny czas koordynowany
Unmanned aircraft systems
 
Bezzałogowe aparaty powietrzne
Unseal
 
Rozszczelnić
Unstabilised approach
 
Nieustabilizowane podejście
Upper control area
 
Górna przestrzeń kontrolowana
Valid for an unlimited (undefinited) period
 
Ważny bezterminowo
Vertical fin
 
Ster kierunku
Vertical navigation
VNAV
Nawigacja pionowa
Vertical speed
Vs
Prędkość pionowa
Vertical stabilizer
 
Statecznik pionowy
Very high frequency
VHF
Bardzo wysoka częstotliwość
VHF omnidirectional range
VOR
Radiolatarnia ogólnokierunkowa o bardzo dużej częstotliwości
Visibility
 
Widoczność
Visual approach
 
Podejście z widocznością ziemi
Visual approach slope indicator system
VASIS
System wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia
Visual flight rules
VFR
Przepisy wykonywania lotów z widocznością
Visual meteorological conditions
VMC
Warunki meteo. dla lotów z widocznością
Voice communication systems
 
Systemy komunikacji głosowej
Waypoint
 
Punkt nawigacyjny
Waypoint
WPT
Punkt nawigacyjny
Weight on wheels
WOW
Obciążenie kół
Wheel well
 
Wnęka podwozia
Wheelbase
 
Rozstaw kół
Winch launch
 
Starty za wyciągarką
Wing flap
 
Klapa skrzydłowa
Wreck
 
Wrak
Wreckage
 
Szczątki
Zero fuel weight
ZFW
Masa samolotu bez paliwa

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content