Kariera

Kto może zostać członkiem PKBWL?

Członka Komisji powołuje Minister właściwy do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego PKBWL, na okres 4 lat. Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo lotnicze członkiem PKBWL może zostać osoba, która:

 • jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 • posiada dyplom ukończenia studiów wyższych i jest specjalistą w zakresie:
  • prawa lotniczego
  • szkolenia lotniczego
  • ruchu lotniczego
  • eksploatacji lotniczej
  • konstrukcji lotniczych.

Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w danej dziedzinie.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w PKBWL w charakterze członka powinny przesłać na adres SekretariatPKBWL@pkbwl.gov.pl następujące dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Kto może zostać ekspertem PKBWL?

Ekspertem może być osoba posiadająca kwalifikacje oraz doświadczenie przydatne w badaniu zdarzenia lotniczego. Za udział w pracach Komisji ekspertowi przysługuje wynagrodzenie ustalane w umowie cywilnoprawnej, którego wysokość zależy od charakteru i złożoności realizowanych czynności badawczych lub organizacyjnych.

Osoby zainteresowane pracą na rzecz PKBWL w charakterze eksperta powinny przesłać na adres SekretariatPKBWL@pkbwl.gov.pl i Krzysztof.Blasiak@pkbwl.gov.pl następujące dokumenty:

 • CV 
 • list motywacyjny.

Praktyki w PKBWL

Program bezpłatnych praktyk studenckich kierujemy do wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Praktyki oferujemy przez cały rok w formule indywidualnej w siedzibie PKBWL w Warszawie.

Przed rozpoczęciem praktyki podpiszemy z Tobą umowę oraz przydzielimy Ci opiekuna-mentora. Osoba ta zapozna Cię ze specyfiką firmy i zespołem pracowników, wyznaczy zadania do realizacji oraz wesprze w rozwiązywaniu trudniejszych problemów. Po odbyciu praktyki otrzymasz od nas zaświadczenie wraz z opinią.
 
Jeśli zainteresował Cię nasz program praktyk, prześlij swoje CV pod adres: SekretariatPKBWL@pkbwl.gov.pl.

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content