WYPADEK (ACCIDENT) - 2017/0982

spadochron (parachute)

b.d. (ND)

Przasnysz

2017-05-26

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND)
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Przasnysz
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2017-05-26
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Skoczek-instruktor
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Przeanalizować krytycznie istniejące przepisy i programy szkolenia oraz zintensyfikować nadzór i przeprowadzić kontrole podmiotów prowadzących szkolenie spadochronowe i skoki spadochronowe jak również obsługę i naprawy sprzętu spadochronowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych do tego celu statków powietrznych, sprzętu, wyposażenia warsztatowego, kwalifikacji personelu oraz organizacji skoków. Analiz i kontroli dokonać ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup zagadnień: Układanie spadochronów (układacze) ? Instrukcje obsługiwanych spadochronów w strefie skoków powinny być dostępne w postaci drukowanej w miejscu, gdzie spadochrony są przygotowywane do skoków (układalnie). ? Przy występowaniu różnych systemów spadochronowych zaleca się wprowadzić numerowanie wyłogów zgodnie z instrukcją systemu w celu uniknięcia pomyłek w kolejności zapinania pokrowca. ? Okresowe szkolenia standaryzacyjne układaczy powinny obejmować dany typ pokrowca oraz powinny się kończyć odpowiednim wpisem w indywidualnej dokumentacji układacza ze stwierdzeniem, jakie rodzaje pokrowców układacz może obsługiwać. ? Podczas szkolenia należy uczulić personel wykonujący układanie czasz głównych (w tym zwłaszcza tandemów) w celu właściwego reagowania na zauważone usterki, uszkodzenia, błędy w montażu sprzętu, użycie nieoryginalnych elementów, niewłaściwą kompletację sprzętu itp. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Spadochron tandemowy Advance Tandem, bez znaków rozpoznawczych, 26 maja 2017, Przasnysz w pobliżu ul. Żwirki i Wigury, teren działki nr 332 RAPORT KOŃCOWY 20 z 22 Obsługa techniczna spadochronu (riggerzy) ? Wszystkie wymiany części zamiennych powinny być wykonywane wyłącznie z użyciem oryginalnych podzespołów lub części przeznaczonych do napraw spadochronów zgodnie z instrukcjami i rekomendacjami Wytwórców (materiały, narzędzia i technologia). ? Bezwzględnie musi być zachowane przestrzeganie czasookresów i terminów przeglądów oraz resursów poszczególnych podzespołów spadochronów zgodnie z instrukcjami Wytwórców (linki, taśmy nośne, spadochroniki hamujące ? drogue, zawleczki, zabezpieczenia itp). ? W protokołach przeglądów należy zapisywać wykonane czynności i stosowane części w przypadku dokonywania wymian (odnotowując przy tym źródło pochodzenia części ? sklep, wysyłka internetowa, faktury). Organizacja skoków ? Każdy tandem-pilot musi być zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia użytkowanego przez siebie spadochronu przed każdym skokiem. ? Organizator skoków powinien wyznaczać osobę odpowiedzialną za dokonywanie kontroli osób oraz spadochronów szkolnych i tandemów niezależnie od sprawdzeń wzajemnych instruktorów/pilotów tandemu na tzw. ?linii sprawdzenia" lub przy załadunku na pokład wywożącego skoczków statku powietrznego. ? Przeprowadzać minimum raz w roku lub według potrzeb szkolenie standaryzacyjne dla układaczy czasz głównych oraz instruktorów lub tandem-pilotów, dotyczące użytkowanego sprzętu oraz kwestii organizacyjnych.

STRESZCZENIE
SUMMARY

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-