INCYDENT (INCIDENT) - 2020/1589

samolot (airplane)

Embraer ERJ-170-200LR

Zielona Góra (EPZG)

2020-07-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Embraer ERJ-170-200LR
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LIG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Zielona Góra (EPZG)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-07-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

W czasie badania stwierdzono, że po zakończeniu pracy na stanowisku operacyjnym krl TWR mógłby ją wznowić po przerwie trwającej 1 godz. 30 min. Oznaczałoby to, że łączny czas jego pracy w dniu zdarzenia, wliczając przerwy, przekroczyłby 9 godz. W ocenie Komisji byłoby to niezgodne z zapisami Ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) ? Dz. U. z 2006 r. poz. 1829 z późn. zm. oraz Regulaminem pracy PAŻP (czerwiec 2007 r.). Zdaniem PAŻP obecny zapis ww. ustawy art. 6a ust. 1. pozwala, w oparciu o zapisy Kodeksu Pracy, na pracę powyżej 8 godzin. W związku z powyższym Komisja zaleca Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania możliwości różnej interpretacji zapisów przedmiotowej ustawy poprzez jednoznaczne określenie maksymalnego dobowego czasu pracy operacyjnej kontrolerów ruchu lotniczego, bez możliwości jej dalszego przedłużania. Ponadto Komisja proponuje, aby w Ustawie uzależnić maksymalny dobowy czas pracy operacyjnej od natężenia obsługiwanego ruchu lotniczego, tak aby przy większym ruchu dobowy czas pracy operacyjnej był krótszy.

STRESZCZENIE
SUMMARY

Start samolotu z HEAD z lotniska po godzinach pracy służby ATC (naruszenie przepisów).

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution