WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/2397

samolot ULM (ultralight airplane)

Bristell NG-5

W pobliżu Lądowiska Kikity (EPKI)

2020-08-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Bristell NG-5
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SLES
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
W pobliżu Lądowiska Kikity (EPKI)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-08-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy licencja PPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Zalecenie 2022/2397/1 - dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: Ważnym elementem badania jest sprawdzenie prawidłowości obsługi technicznej statku powietrznego przed zdarzeniem. W trakcie badania wypadku 2020/2397 PKBWL nie miała możliwości zapoznać się z dokumentacją dotyczącą czynności obsługowych wykonanych na samolocie po 100 godz. lotu, ponieważ dokumenty prawdopodobnie znajdowały się na pokładzie SP i uległy spaleniu. W związku z powyższym PKBWL proponuje, aby Prezes ULC dokonał zmiany przepisów w ten sposób, aby dokumenty wymagane na pokładzie statku powietrznego podczas lotu nie były zintegrowane z dokumentami dotyczącymi zdatności do lotu, które powinny być przechowywane na ziemi. Zapobiegnie to zniszczeniu dokumentów dotyczącymi zdatności do lotu po zaistnieniu wypadku. Zalecenie 2022/2397/2 dla Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego: W trakcie badania wypadku 2020/2397 PKBWL stwierdziła, że samolot, który uległ wypadkowi został wpisany do Ewidencji Statków Powietrznych w kategorii K6-E, jako samolot eksperymentalny i w związku z tym powinien być wykorzystywany tylko do celów badawczych, eksperymentalnych lub naukowych. Samolot, który uległ wypadkowi był wykorzystywany przez prywatnego właściciela do lotów prywatnych. Aby zapobiec takim przypadkom w przyszłości, PKBWL proponuje, aby Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ramach kontroli prowadzonych zgodnie z art. 27 ustawy Prawo lotnicze sprawdzał, czy statki powietrzne wpisane do ewidencji w kategorii K6E (eksperymentalna) są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi ograniczeniami.

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie z ziemą podczas niekontrolowanej utraty wysokości w trzecim zakręcie do lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution