WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0008

balon (balloon)

Z-160

Bór / Nowy Targ

2023-03-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
balon (balloon)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Z-160
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-BOK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bór / Nowy Targ
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-03-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 19 marca 2023 r., o godz. 12:51, balon model Cameron Z-160 wystartował z okolic miejscowości Szaflary do lotu komercyjnego, z siedmioma pasażerami na pokładzie. Lot przebiegał normalnie, a po ok. 1 h pilot przeprowadził lądowanie na łące, oddalonej o kilkaset metrów na S od lotniska EPNT. Lądowanie miało miejsce w bezpośredniej bliskości drogi polnej i ogrodzonej działki. Ponieważ ww. przeszkody mogły uszkodzić powłokę balonu w trakcie jej układania na ziemi po częściowym wychłodzeniu balonu, pilot wydał polecenie opuszczenia kosza czterem pasażerom, którzy – po wyjściu – mieli przesunąć i utrzymywać balon nad ziemią, w bezpieczniejszym miejscu. Podmuch wiatru spowodował, że utrzymanie balonu przez osoby znajdujące się poza koszem nie było możliwe. Balon przemieścił się w stronę kompleksu drzew, zetknął się z nimi i wzniósł ponad ich korony. Pilot zareagował uruchomieniem systemu szybkiego opróżniania powłoki, wskutek czego balon twardo zderzył się z ziemią. Dwie pasażerki odniosły poważne obrażenia ciała. Trzecia pasażerka oraz pilot wyszli z wypadku bez obrażeń. Balon nie został uszkodzony.

On 19 March 2023 at 12:51 hrs, a Cameron Z-160 balloon took off from the vicinity of the village of Szaflary for a commercial flight with seven passengers on board. The flight proceeded normally, and after around one hour, the pilot landed on a meadow some several hundred metres to south from the EPNT aerodrome. The landing took place in the immediate vicinity of a field road and a fenced plot of land. Since the aforementioned obstacles could have damaged the balloon's envelope while it was being laid on the ground following its partial cooling, the pilot instructed four passengers to alight from the basket to – when outside – move and hold the balloon above the ground in a safer place. However, a gust of wind made it impossible for the persons outside the basket to hold the balloon. The balloon moved towards the tree group, came into contact with them and ascended above the tree tops. The pilot reacted by activating the rapid envelope deflation system, as a result of which the balloon hit hard on the ground. Two female passengers sustained serious injuries. The third female passenger and the pilot survived the accident without any injuries. The balloon was not damaged.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution