Zalecenia bezpieczeństwa

Czym są zalecenia bezpieczeństwa?

Zalecenia bezpieczeństwa stanowią propozycje PKBWL, sporządzone na podstawie informacji uzyskanych w toku badania zdarzenia lotniczego, mającą na celu zapobieganie wypadkom i incydentom i która w żadnym przypadku nie ma na celu stwarzania przesłanek dotyczących winy lub odpowiedzialności za wypadek lub incydent. Oprócz zaleceń wynikających z badań wypadków i incydentów, zalecenia mogą wynikać z innych źródeł, w tym z analiz bezpieczeństwa.

Jak są opracowane zalecenia bezpieczeństwa?

PKBWL prowadzi badania zdarzeń lotniczych jedynie w celu zapobiegania wypadkom i incydentom w przyszłości. W związku z tym PKBWL przekazuje wykryte zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i propozycje działań zapobiegawczych tym organom lub podmiotom, które najskuteczniej mogą podjąć takie działania. PKBWL przekazuje takie informacje formalnie lub nieformalnie, stosując różne metody, takie jak dyskusje zespołu badawczego, dyskusje z zainteresowanymi podmiotami, briefingi, pisemne tymczasowe oświadczenia, porady dotyczące bezpieczeństwa oraz formalne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Forma i czas działania zależą od stopnia zagrożenia, jakie stanowi zidentyfikowana nieprawidłowość.

Raporty końcowe PKBWL powinny zawierać informacje o podjętych w trakcie badania działaniach naprawczych, uzyskanych odpowiedziach na zalecenia wydane wcześniej oraz innych formach działań w zakresie bezpieczeństwa.

Aby zapewnić podjęcie odpowiednich działań, każde zalecenie dotyczące bezpieczeństwa jest przesyłane do określonego adresata. Zazwyczaj jest to państwo/organ/podmiot odpowiedzialny za sprawy, których dotyczy zalecenie.

PKBWL prowadzi bazę zawierającą wydane i otrzymane zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz monitoruje działania podejmowane w związku z tymi zaleceniami. Zalecenie bezpieczeństwa publikowane są w Europejskim Repozytorium Zaleceń Bezpieczeństwa SRIS – https://sris.aviationreporting.eu/safety-recommendations. Zalecenia PKBWL można odnaleźć po wpisaniu Poland w filtrze Originator Equal to:

Działanie podejmowane przez adresata zaleceń bezpieczeństwa

Zarówno zalecenia wydane w trakcie badania, jak i te zawarte w RK są przesyłane za datowanym pismem przewodnim do odpowiednich adresatów, w celu poinformowania ich za które zalecenia są odpowiedzialni i formalnego wezwania do przesłania do PKBWL w ciągu 90 dni odpowiedzi jakie działania zapobiegawcze zostały podjęte lub są rozważane lub dlaczego nie zostaną podjęte żadne działania. Jeżeli odpowiedź nie zostanie udzielona w ciągu 90 dni, PKBWL żąda od adresata informacji o stanie realizacji zalecenia. PKBWL publikuje odpowiedzi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa na swojej stronie internetowej.

Ocena odpowiedzi i podjętych działań

PKBWL stosuje wytyczne i procedury oceny odpowiedzi na wydane przez siebie zalecenia opracowane na podstawie dokumentów ICAO. Celem tej oceny jest ustalenie, czy działania podjęte w odpowiedzi na wydane zalecenie spełniły swoje zadanie, czy też wymagane są dalsze działania. Po przypisaniu oceny, PKBWL informuje zainteresowane podmioty, w tym organy badania wypadków w zainteresowanych państwach o swojej ocenie, podając powody takiej oceny i swoje dalsze zamiary w tym względzie.

Jeżeli PKBWL oceni, że odpowiedź na zalecenie jest nieodpowiednia, to kontaktuje się z organem odpowiedzialnym za podjęcie działań w celu upewnienia się, że:

  1. adresat zalecenia rozumie to zalecenie i związany z nim poziom ryzyka;
  2. PKBWL właściwie zrozumiała treść odpowiedzi na wydane zalecenie, w tym skuteczność podjętych i / lub planowanych działań w celu zmniejszenia ryzyka;
  3. adresat zalecenia rozumie ryzyko, które pozostanie w przypadku niepełnego zrealizowania zalecanych działań lub zaniechania jakichkolwiek działań.

 

Warianty działania po otrzymaniu nieadekwatnej odpowiedzi są zróżnicowane w zależności od poziomu pozostałego ryzyka i pilności dodatkowych działań. Należy wziąć pod uwagę następujące warianty:

  1. ponownie wydać zalecenie wprowadzając zmiany, dodatkowe wyjaśnienia i / lub informacje;
  2. wydać nowe zalecenie oparte na ponownej ocenie ryzyka;
  3. formalnie powiadomić adresata zalecenia o ocenie jego odpowiedzi, w tym o powodach, dla których odpowiedź została oceniona jako nieodpowiednia;
  4. poinformować właściwe organy o nieadekwatnej odpowiedzi na zalecenie;
  5. zażądać od adresata dodatkowych informacji; i / lub
  6. nadal monitorować postęp podjętych lub planowanych działań adresata

 

 

500 233 233

phone 24h

kontakt@pkbwl.gov.pl

Skip to content