INCYDENT (INCIDENT) - 2021/1141

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Warszawa Babice (EPBC)

2021-05-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-RWG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-05-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PPL(A) / CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Z analizy literalnej i funkcjonalnej opublikowanych przez zarządzającego lotniskiem w AIP VFR Polska zasad wykonywania lotów w rejonie lotniska Warszawa - Babice (EPBC) wynika, że załogi statków powietrznych wykonujące loty na tym lotnisku pozbawione są możliwości: wykonywania wyprzedzania po zewnętrznej stronie kręgu, okrążenia w zakręcie, i przedłużenia odcinka z wiatrem, które to manewry w wielu przypadkach są niezbędne w celu wypracowania separacji do innych statków powietrznych. Ponadto dla różnych rodzajów statków powietrznych przewidziano te same kształty i wysokości kręgów nadlotniskowych. Jednocześnie wyżej wymienione ograniczenia i specyficzne rozwiązania nie są w AIP VFR przedstawione w sposób jednoznaczny. Może to prowadzić do różnych interpretacji tych zapisów, co zagraża bezpieczeństwu operacji lotniczych, szczególnie z udziałem uczniów w samodzielnych lotach szkolnych. W związku z powyższym Komisja proponuje, aby zarządzający lotniskiem EPBC wprowadził w AIP VFR Polska takie zapisy, które będą jednoznacznie wskazywały jakie manewry nie są dozwolone w lotach po kręgu nadlotniskowym tego lotniska.

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zbliżenie w locie po kręgu nadlotniskowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution